Nelson Mandela na Winnie Mandela Bavakashela Indlu ye Mengameli wase Melika

© Dr Peter Magubane
Nelson kanye na Winnie bahamba engadzeni yaseNdlini Lemhlophe ne Mengameli George Bush kanye Namake welive Make Barbara Bush.
Emva kwekukhululwa kwakhe ejele, Mandela wacala luhamba lwemaviki lasitfupha kumave lahlukahlukene kufaka ekhatsi iMelika, atichaza ngekukhululwa kwakhe ekubanjweni phindze atohlangana nebaholi bese wabela imivo yakhe ngepolitiki nangetinkinga temnotfo. Yena ne Mkakhe, Winnie Mandela, bahamba baya eWashington D.C kuyohlangana neMengameli George Bush kanye neWesifazane wekucala Barbara Bush endlini ye Mengameli. Kwaba ngumcimbi wekukhunjulwa wasita nekuma kwe Ningizimu Afrika kanye nebudlelwane be Melika.
Madiba wavakashela iNew York Boston, Atlanta, Detroit, Los Angeles kanye nase Oakland kuluhambo lwekusungula lwe licembu lwa Khongolose (ANC) wavakashela tikolwa, wangenela imihlangano wahlamba lelive. Luhambo lwa Mandela loluya eMelika lwamumikisela ekucaleni kwemphumelelo yebudlelwane lobuhle lwaphindze lwavula umnyango wetintfo letinhle leticondzene nemholi wase Ningizimu Afrika.

“Yinye yetintfo lengayifundza nangenta tingcogco kutsi ngaphandle ngigucuke mine, angeke ngikhone kugucula labanye.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie lobekatsintsekile, umhlabeleli lowatiwako wase Ningizimu Afrika, watsandvwa ngu Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela ubuyela ekhaya lakhe eSoweto ngemuva kwekukhululwa ejele nga 1990. Nelson wakhulela eNo. 8115 eSitaladini saseVilakazi futsi kusuka lapho laguculwa laba ngumsamo ngendlela letsite....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela watfola umchele webudokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bantfu bepolitiki labehlukahlukene, kufaka ekhatsi Nelson Mandela, lobekangumumeli ngalesikhatsi ema njengemsolwa wekuboshelwa kulwisa hulumende ngemnyaka welibandlululo nga 1950....more