uNelson no Winnie Mandela bavakashela eWhite House

© Dr Peter Magubane
uNelson no Winnie Mandela bezihambela bezipholele engadini yase White House beno Mongameli uGeorge Bush nowakwakhe uBarbara Bush.
Ngemuva kokukhululwa kwakhe ejele, uMandela wathatha uhambo lokuzungeza amazwe omhlaba lwamasonto ayisithupha kubalwa ne United States ukuyobungaza ukukhululwa kwakhe ekuvalelweni aphinde ahlangane nabaholi kanye nokwabelana ngamasu ngezepolitiki nezomnotho. Yena nomkakhe uWinnie Mandela bahambela eWashington D.C ukuyohlangana noMongameli uGeorge Bush nowakwakhe uBarbara Bush ezindlini zombuso i-White house. Kwakungumcimbi obalulekile nomkhulu nowasiza ukubumba iNingizimu Afrika kanye ne Melika ekubeni nobudlelwano nokuzwana.
uMadiba wavakashela iNewYork eBoston, Atlanta, Detroit, Los Angeles kanye nase Oakland ukuyonxenxa izimali ze African National Congress (ANC) waphinde wavakashela izikole, wahambela amarali wazungeza nezwe ayekulo. Uhambo luka Mndela kwelase Melika laholela ukwesekela ubudlelwano obuhle lwavula nemithombo yobuhle kumholi oqavile wase Ningizimu Afrika.

“Enye yezinto engazifunda ngsikhathi ngikwizingxoxo ukuthi kuze kube mina uqobo ngiyashintsha angeke ngishintsha abanye abantu.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

U Brenda Fasi owayaziwa ngelika 'MaBrr' owayeno mculo ohlukile ekwazi nokujika noma yini ayenze iculo. Waye dume kakhulu ngokuthi adansise osopokitiki begcwele indlulu 'badanse bangabi nandaba' lapho kubalwa no Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

U Nelson Mandela wabuyela ekhaya emva koku phuma e jele ngo 1990. U Nelson wakhulela e 8115 e Vilakazi Street esaya jikwa kwaba indlu yombukiso....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ngo 1991, uMandela wamukeliswa ukuba ahlonishwe njengoDokotela inyuvesi yase Witwatersrand eGoli ngokuzinikela kwakhe ezibophezela ezweni nokubonisa ukuba ngomholi oqinile izwe lase Ningizimu Afrika elaka lamubona....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Izishoshovu ezahlukane zepolitiki, kubalwa kuzo noNelson Mandela owayengummeli ngaleso sikhathi bama bebekwe icala lokuvukela umbuso ngeminyaka yo 1950’s yesikhathi sobandlululo....more