Vho-Mandela vha dzhena na ṅwana wavho nga ḓuvha ḽawe ḽa munyanya Zindzi

© Dr Peter Magubane
Vho -Mandela vha dzhena na ṅwana wa vho nga munyanya wawe Zindzi nga Tshimedzi 1992.
Zindziswa Mandela ndi ra polotiki wa Afrika Tshipembe ane akhou shuma sa muambeli wa shango a Denmark. Ndi ṅwana wa musidzana wa vho- Mandela na vho Winnie mufumakadzi wavho wa vhuvhili. Nga ṅwaha wa 1992. Zindzi o mala munna wawe wa u tou thoma, Zwelibanzi Hlongwane. Vha -Mandela ndi vhone vho ṋekedzaho ṅwana wavho kha munna wawe.
Zindzi o mala munna wawe wa vhuvhili , Molapo Motlhajwa nga 2013 o vha a muraḓo wa masole a Afrika tshipembe. Una vhana vhaṋa, Zoleka, Zondwa, Bambatha na Zwelabo vhoṱhe vha na zwifani zwa Mandela.

“ri fanela u shumisa tshifhinga nga nḓila yo ṱalifhaho ra dzulela u humbula tshifhinga ndi tshiṱuku kha u ita zwithu zwa vhukuma” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie muimbi wa Pop u vhonala atshi khu ṱoḓa u lila musi a tshi khou ṱanganedza vho- Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Vho -Nelson Mandela vho ri vha tshi bva dzhele vha ya muḓini wavho Orlando west nga 1990. Vho- Mandela vho hulela kha Vilakazi Street 8115 ubva hafho muḓi wa vho wo no shanduka...more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Vho-Mandela vho vha vha tshi funiwa nga vhatikedzi vhavho na uvha tsumbo ya mbofholowo kha vhoṱhe. Vha vhonala sa muthu ono nga mudzimu kha ḽa Afrika Tshipembe...more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Vhunzhi ha vho rapolotiki ho kateliwa na vho-Nelson Mandela , vhe vha vha vha ramilayo nga tshenitshiḽa tshifhinga vha ima vha tshi khou humbulelwa zwa Treason nga muvhuso wa tshiṱalula nga 1950....more