UMandela ukhambisa indodakazi yakhe ku-aisle ngokuziqhenya, ngelanga lakhe lomtjhado ngoSewula ka-1992

© Dr Peter Magubane
UMandela ukhambisa indodakazi yakhe ku-aisle ngokuziqhenya,ngelanga lakhe lomtjhado ngoSewula ka-1992.
UZindziswa Mandela ungunopolotiki weSewula Africa, osebenza njengesihlakani senarha le eDenmark. Uyindodakazi kaNelson Mandela nomkakhe wesibili uWinnie Mandela. Ngonyaka ka-1992 uZindzi watjhada indoda yakhe yokuthoma uZwelibanzi Hlongwane. UMadiba wamkhambisa ku-aisle ngokuziqhenya emnyanyeni loyo.
UZindzi watjhada indoda yakhe yesibili, uMolapo Motlhajwa ngonyaka ka-2013. Bekayilunga le-South African Defence Force. Unabantwana abane, uZoleka, Zondwa, Bambatha, Zwelabo boke banesbongo sakaMandela.

“Kufanele sisebenzise iskhathi ngokuhlakanipha,begodu sihlale sazi bona iskhathi sihlale sivuthiwe kobana senze okulungileko.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

UNelson Mandela wabuyela emzinakhe eOrlando eSoweto ngemva kokobana bamkhiphe ngentrogweni ngonyaka ka-1990. UMandela wakhulela e-no- 8115 Vilakazi Street esele iphendulwe i-museum....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

UMandela bekathandwa balandeli bakhe, begodu iliphawu lekululeko labo boke abantu. Udlala abonwa njengoZimu eSewula Africa, bekabonwa njengesika yamandla, neyethemba...more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Abalweli bekululeko abanengi ukubalwa noNelson Mandela, egade eligcwetha ngeskhatheso basolwa ngumlandu wokuzama ukuketula umbuso ngeminyaka yabo 1950 yebandlululo....more