Mandela o be a le motlotlo go sepetša morwedi wa gagwe Zindzi ka letšatši la lenyalo go mo fa mmona wa gagwe

© Dr Peter Magubane
Mandela o be a le motlotlo go sepetša morwedi wa gagwe Zindzi ka letšatši la lenyalo kgweding ya Diphalane1992 go mo fa mmona wa gagwe.
Zindziswa Mandela ke madipolotiki wa Aforika Borwa o a šomago bjalo ka motseta wa naga wa ka Denmark. Ke morwei wa Nelson Mandela le mosadi wa gagwe wa bobedi, Winnie Mandela. Ka 1992, Zindzi o nyetšwe ke monna wa gagwe wa mathomo, Zwelibanzi Hlongwane. Madiba o mo sepedišitše ka motlotlo go mo fa monna wa gagwe ka moletlong.
Zindzi o nyetšwe ke monna wa bobei, Molapo Motlhajwa, ka 2013. E be e le leloko la Lebotho la Mašole a Aforika Borwa. O na le bana ba bane, Zoleka, Zondwa, Bambatha le Zwelabo, ka moka ba na le sefane sa Mandela.

“Re swanetše go šomiša nako ka bohlale gomme ka mehla ra lemoga gore nako e dula e butšwitše go dira ka nepo.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie wo mo maikutlong, diva ya mmino wa pop ka Aforika Borwa, o gakere Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetše gae ga gagwe ka Soweto ka morago ga go lokollwa kgolegong ka 1990. Nelson goletše ka 8115 Mmileng wa Vilakazi gomme go tloga fao e be e ta fetolelwa...more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela o be a ratwa ke bathekgi ba gagwe gomme o be a le leswao la tokologo go batho ka moka. Gantšhi a bonwa bjalo ka seswantšho sa bomodimo ka Aforika Borwa...more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bahlohletši ba sepolotiki ba go fapafapana, go akaretša le Nelson Mandela, yo e bego e le ramolao ka nako yeo ba be ba latofatšwa ka go senyetša mmušo ka bo1950 mengwageng...more