Mobola Plum Mutshelo

© Bio-Innovation Zimbabwe
Mobola plum (Parinari curatellifolia) uḓivhiwa sa muri wa hissing, grysappel kana bosappel, Mmola, Mbulwa, Mobola, Muvhula na Umkhuna.
Muri une wa nga ngowa nga tshivhumbeo wa muvhula uya kona u vhonala hune wa hula hone ḓakani – kha ḽa Swaziland, Zimbabwe, Mpumalanga na Limpopo kha ḽa Afrika Tshipembe. Muri una maṱari ane avha na mavhala mavhili (nga fhasi ha ṱari ndi silivhere-uya kha tshena) nahone vhabveledzi vha muri hoyu une wa nukhelelea une wa vha na maluvha ane avha na tshivhumbeo tsha phalaphala ane aṱuma lurere nga Fulwana u swika Ḽara. Maluvha haya aya kona u bveledza zwiḽiwa zwine zwa tou kona u kunga vhukuma notshi.
Muri muhulwane u bveledza mitshelo ya u ḓifha ine ya vha na muvhala wa tshitopi. Mitshelo ine ya kaṋiwa i vha yo oma, iya bikiwa sa vhuswa, iya ita na juice kana ya ita halwa. Mbeu ine ya vha na mapfura iya ḽiwa yo ralo i ḓifha sa almonds, ya sinḓiwa iya itwa sa sobo kana ya ṱanganiswa na miroho. Mapfura ane avha atshi khou bva kha nḓuhu a shuma u bika.
Mushumo une wa itwa kha u lafha hu vha ho katela u lafha tsumbadzwadze dza pneumonia, cataracts na earache. Maṱari o soṱiwaho anga ḓodziwa kha muthu, uya kona na u lafha zwilonda na musi wo tou tsheiwa. Muvhula una silica ine ya ita uri zwi konḓe uri u shume nawo fhedzi uya shuma na kha zwithu zwa dzi maini, madindi na zwikepe. Muri u funa mavu a vhuḓi ane avha na muṱavha na mavu ane avha na acidi na hone i ya shavha murotholo na muya.

Zwine vha Lafhi vha Hana Zwone

Nḓivho ndi ya zwa pfunzo na ufha vhathu vhuṱanzi azwi faneli u dzhiwa unga zwo ambiwa nga dokotela. Nḓivho hei ayo ngo ḓela uri ni litshe mishonga ya dokotela ni shumise hezwi.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe