Matswana

©Dr Peter Magubane

Matswana ke karolo ya Basotho, ka kakaretšo ka dikarolo tše tharo - Basotho (Southern Sotho), Sepedi (Northern Sotho), le Setswana (Western Sotho). Matswaba a be a dula mo Highveld le Basotho.

Go tšwa magareng ga 1800s, mekgatlo ye mentši ya memmušo ya Basotho mo Highveld e ile ya thoma go itshwara bjalo ka karolo ya sehlopha se segolo sa Matswana ka mo bokoloniale bja Bechuanaland (bjale Botswana).

Se se tlišitše ka dialect, mehuta ya go fapana ya dipolelo, tshepedišo ya leago le setšo magareng ga dihlopha tša Matswana tšeo di phegeletše lehono.

Lenyalo mo Setšhabeng sa BaTswana

Ka tlwaelo mosadi wa monna wa mathomo o a kgethelwa; Ge e le gore o ka kgona go hlokomela go feta mosadi o tee, o be a dumelwa go ikgethila basadi ba bangwe....more

Bophelo bja Magaeng bja Batho ba Matswana

Madulo a Matswana ga a tlwaelega mo Borwa bja Afrika ka ge ke a magolo, eupša ka bogolo bjoo lekanego, ka karolo ya bona ya tikologo ye omilego....more

Maemo mo Setšhabeng sa Matswana

Diphapantšho tša bong le mengwaga di be di le maemo a bohlokwa mo setšhabeng sa Batswana....more

Pharologano ya Matswana

Go ya ka setšo sa polelo, ba be ba le magareng ga batho bao ba bolelago Bantu bao ba tlilego go tšwa go ya bohlabela bja Afrika ye kgolo ya (Victoria le Tanganyika), gomme e be ba ya thokong ya borwa mo mengwagakgolong ye mentši....more

Mekgahlo ya Leago ya Matswana

Lehono Matswana a ka arolwa ka memmušo ye mentši kudu ka mo nageng yeo e ikemego (le ge e le gore e ka tlase ga melao ya Botswana le Afrika Borwa) bogolo bja yona bo a fapana go go makgolo a diketekete tša batho, ye kgolo e akaretša le Botswana ke ditšhab...more