AmaTswana

©Dr Peter Magubane

AmaTswana ayincenye yabeSotho, begodu ahlukaniswe kwathathu - abaSotho betjingalanga amaPedi wepumalanga, kanye namaTswana (wepumalanga).

AmaTswana ngokomlando khabe ahlala e-Highveld, kanye nabeSotho.

Ukusukela phakathi kweminyaka yabo-1800, ubukhosi obunengi babeSotho e-western Highveld bathoma ukuzibona njengencenye yamaTswana e-Bechuanaland (esele ibizwa boma yiBotswana kwanjesi).

Lokhu ngikho okwenza bona amaTswana abenelimu elihlukeneko, kanye namasiko angafaniko nanamhlanje.
 

Umtjhado Emphakathini wamaTswana

Umtjhado gade uvamise kobana uhlalwe zinhlobo, iinhlobo zendoda gade kungizo ezikhambisa ihlelelweli....more

Ipilo yemakhaya yamaTswana

Iindawo ezihlapha amaTswana eSewula Africa azikajwayeleki ngebanga lokobana zikulu kodwana zihlangene ngebanga lokobana zomile....more

Emphakathini wamaTswana

Ubulili kanye nokuhlukana ngeminyaka kubeliphawu eliqakatheke khulu lobujamo bomphakathi wamaTswana....more

Ukuhlukana kwamaTswana

Kunokobana batlame isiqhema sinye bahlala enarheni eyomileko, lapha bathola khona abathwa sele bahlala nabanye abantu ababafundisa ukulima eenarheni ekhabe bazuma kizo....more

Ukuhleleka kwamaTswana

Nnmhlanje amaTswana ahlukaniseke kanengi (nanyana alandela imithetho yeBotswana nanyana weSewula -Africa....more