Batswana

©Dr Peter Magubane

Batswana ke karolo ya Basotho, ka dikgaoganyô tse di atologileng di le tharo - Basotho (Basotho ba Borwa), Bapedi (Basotho ba Bokone) le Batswana (Basotho ba Bophirima). Batswana goya ka histori ba ne ba tshela kwa Nagagodimo, le Basotho.

Go tloga ka bogare jwa dingwaga tsa bo-1800, magosi ale mantsi kwa bophirima jwa Nagagodimo ba ne ba simolola go ikaya fa ele karolo ya setlhopa se se golo sa Batswana kwa Bechuanaland ya bokoloniale (e ga jaana eleng Botswana). Seno se tlhalosa dipharologano mo puong, sebopego sa morafe le ngwaô mo ditlhopheng tse di ntsi tsa Batswana tse di tsweletseng gompieno. 

Lenyalo mo Setšhabeng sa Batswana

Ka setso monna o ne a tlhophelwa mosadi wa gagwe wa ntlha; fa ane a kgona go tshegetsa go feta mohumagadi ale esi, o ne a tlhopha ba bangwe ka boena....more

Botshelo jwa Bomagae jwa Batswana

Metse ya Batswana ga e a tlwaelega mo borwa jwa Afrika ka ntlha ya bogolo jwa yona jo bo golo fela bo subêletshegile, seno ke ditlamorago ka bontlhabongwe tsa tikologo ya yona e e kwakwaletseng....more

Maêmô mo Setšhabeng sa Batswana

Dipharologanyô tsa bong le bogolo ke kgale ele tshwao e e botlhokwa ya maêmô mo setšhabeng sa Batswana....more

Kabakanyô ya Batswana

Ga go itsewe gole kalo ka ga ditlholego tsa go sale gale tsa batho ba Basotho ba Batswana ga jaana eleng karolo ya bona....more

Thulaganyo-Bomorafe ya Batswana

Mongwe le mongwe o laola merero ya ona ka fa tlase ga kgosi, fela go na le dipharologano tse kgolo magareng ga merafe ya kwa Botswana le ya Afrika Borwa....more