Lama Tswana

©Dr Peter Magubane

Lama Tswana ayincenye yebe Sotho, ngetigaba letintsatfu — Basotho (beSotho base Ningizimu), emaPedi (beSotho base Nyakatfo), nema Tswana (beSotho baseNshonalalnga).

Umlandvo walamaTswana lahlala etindzaweni Letiphakeme, nalaBasotho. Kusuka emkhatsini wa 1800, tigodzi tetikhulu letiningi kuletindzawo Letiphakeme letisenshonalanga tacala kutitsatsa njengencenye yelicembu lelikhulu lema Tswana kulendzawo yemakholonisi iBechuanaland (lenyalo kuyi Botswana).

Loku kwenta kukalwa ngelulwimi labalikhulumako, kuma kwemmango kanye nemasiko emkhatsini wemacembu lamaningi emaTswana lasaphila namuhla.

Umshado eMmangweni wema Tswana

Ngekwesintfu umfati wekucala wendvodza abekhetselwa; umangabe bekangakhona bafati labaningi, lalabanye bekatikhetsela yena. Emkhatsini wemac...more

Imphilo yase Makhayeni yeBantfu bema Tswana

Kuhlala kwemaTswana akukavami eningizimu ye Afrika ngebukhulu belinani, umphumela, kumbe ngetincenye, tetindzawo letomekakhulu. Ngempela eku...more

Sigaba eMmangweni wema Tswana

Bulili nemehluko wemnyaka bekusolo kuyintfo lendze lebalulekile ngesigaba sema Tswana emmangweni. Lendlela beyiboniswa ngetindlela letiningi...more

Kutsatsa Letinye Tindlela kwemaTswana

Kuncane lokwatiwako ngekucala kwemvelaphi yebantfu bebeSothho le emaTswana nyalo akha incenye. Ngekusho kwesintfu lesibonwako, bebasemkhatsi...more

Inhlangano yeMmango wema Tswana

Namuhla lama Tswana angahlukaniseka ngekutiphatsa kwendzawo lokuningi (noma kuyintfo emtsetfweni wase Botswana noma eNingizimu Afrika) etigo...more