Inhlangano yeMmango wema Tswana

© Dr Peter Magubane

Sigodzisesikhulu se Ndzawo

Namuhla lama Tswana angahlukaniseka ngekutiphatsa kwendzawo lokuningi (noma kuyintfo emtsetfweni wase Botswana noma eNingizimu Afrika) etigodzinitetikhulu, lapho linani labo lihluka kusuka enkhulungwaneni kuya ekhulwini lwetinkhulungwane, lelenkkhulu kufaka tive letisiphohlongo tase Botswana.

Ngasinye sinaka tindzaba taso ngaphansi kwesikhulu (kgosi), kepha kukhona tintfo letinkhulu letehlukene phakatsi kwetive eBotswana nase Ningizimu Afrika. Lama Tswana lase Ningizimu Afrika muva awele ngaphansi kwendzawo yemakhaya eBophuthatswana Bantustan.

Ngasinye sive sinendzawo yaso neligama, lentfo yesibili leyatsatfwa esikhulwini saphambilini noma lowacala sicumbi sebaholi, ngalesinye sikhatsi kusuka kulomndeni wasebukhosini, lendzawo yelidolobha yakucala, noma intfo yemlandvo. Ngasinye sive sinemvelaphi lehlangene, lokuchaza kutsi emalunga essive sinye angahluka kunalamanye ngemasiko nelulwimi.

Loku kunakeka kakhulu lapho khona bantfu bangenela esiveni lesicolela kusala sihlukile, siphindze sisebentise lokwehluka njengentfo letsite. Tive tema Tswana atisito, futsi atizange, tivalwe, ngemalunga lahlangene. Tihlangene ngekutsi bantfu bangaba ngemalunga ngekutalwa, kubamba, kucinisa noma kunikela ngekungenela. Emalunga angacoshwa sikhulu, noma atihambele ngekutikhetsela kuyohlanganyela nalesinye sive.

©Dr Peter Magubane

Namuhla, emaTswana lamaningi emadolobheni kufana nase Goli akavami kuhlanganyela nanoma ngusiphi sive, noma onkhe angabona inhlangano yetithixo bese ayamukela budlelwane kulabanye labanaleyo nkhololelo. Inchubo lefanako yekubambisana kuloko lapho letive tiyakhiwa, ngetikali letinkhulu, kwakhiwe lolokuyi Botswana namuhla.

Emacembu ayo aletfwa ndzawonye abamunye njengemphumela wekungenela kwemakholonisi lokwenta le Bechuanaland levikelekile kutsi muva itfole inkhululeko njenge Botswana.

Kuzanywa kwe Tswana ngesincephetelo ku Ningizimu Afrika kwakha kuhlangahlangana lokuningi benchubo lokuhambisana nahulumende welubandlululo kwakhiwa kwe Bpphuthatswana Bantustan, intfo lebeseyibekwe ngaphansi kwe lubandlululo-labanikwa. Letikhulu temaTswana letabonwa yindlela yelubandlululo tachubeka kucela letigaba kanye nemalungelo ekuhola bantfu bato.

Sithixo

Sithixo, intfo yesilwane, sitjalo noma tintfo letinye, kusukela kadzeni kwakuyintfo lebalulekile yemmango wema Tswana. Ngamunye umuntfu lotihlanganisa nesithixo, nabobonkhe labo labahlangene nalesithixo kutsiwa bahlobene ngekutalwa kwabo, bavame kutsatsa letithixo tabo babe babo, netabo babe babo babe.

Bantfu besithixo sinye bavame kutsi bangatfola ngebudlelwane babo nalabanye. Kuhlangana ngwekwesithixo sekwajuba kadzeni kwecela ebulungen besive. Emalunga esive sinye akazange sekahlanganiswe nesithixo sinye, noma abenalabo labahlangene nesithixo ngekubaluleka babe malunga esive sinye.

Kufana nekutsi, emaNgwaketse abehlangene netithixo letehlukene letimashumi lamabili nakubili noma lamalunga esikhulu seticumbi anesithixo sinye. Tinganekwane letiningi temaTswana, letishoko ngekutsi ngasinye sithixo safika njani esigabeni sekutsatfwa. Indlela yekutiphatsa yabhalwa phansi kuletinganekwane, nawehluleka kutibona bekudzinga lolochubekisako atfole umsebenti wekuhlantwa kwentela kuvikela kugula noma emabhadi.

Translated by Phindile Malotana