Ipilo Yemakhaya yamaTswana

Izindlu Zemakhaya Zesintu

©Dr Peter Magubane

Iindawo ezihlapha amaTswana eSewula Africa azikajwayeleki ngebanga lokobana zikulu kodwana zihlangene ngebanga lokobana zomile. Nanyana kunjalo ekuthomeni kwabo-19th century, ezinye iinarha zamaTswana, ekhabe zifudukile ngebanga lokufuna ukuzivikela, khabe sele zizele ukudlula iKapa, ekhabe kulidorobha elikhulu ukuwadlula woke ngeskhatheso.

Ekuthomeni khabe kungajakwayeleki kobana woke amalunga wesitjhaba ahlale enarheni ngobunengi eduze kwalapha ekhabe kuhlala khona ikosi. Amanye amakhosi eza azokubusa iindawo eziseduze, ngebanga lokobana ahlule iinkosi zalapho, kanye nangebanga lokwakhiwa kwenarha zabantu abanengi esele bababusa.

Ikhaya ekwenziwa kilo ezinto zamasiko, ngilo elincani, begodu kuvamise kobana indoda ibe nomfazi kanye nabentwana, kodwana esikhathini esinengi khabe ihlala nanamadodana wayo athetheko, abafazi babo kanye nabentwababo.

Imizi yemakhaya ngokwesiko inendlu yinye nanyana ezinengi kanye nendlu ejaridini ezonjelwezwe mgaba nanyana ifensi yengodo, nakungasi mthangala.abantu abatjhadileko bahlala ngendlini yinye kanye nabentwana abencani, amatlawana nabasegwabo gade babelana yabo indlu, kuthi abantu abadala abangakatjhadi nabo bahlale ngakwezinze izindlu okuya ngobulili babao.

Izindlwezo gade zisetjenziselwa ukubeka izinto kanye nokulala, ukupheka kanye nokwenza ezinye izinto zokuzithabisa ezenzeka ngejaradenapha. Kade amalunga womndeni gade bazakhela imizabo bebazikhiqizele ukudla kwabo.

Inarha, ifuyo, kanye nemakhiwo zazenziwa yihloko yekhaya okhabe atjela amalunga womndeni kobana enzeni. Njengehloko yekhaya, kulindeleke kobana ahlonitjhwe, asetjenzelwe, athole nehlonipho ebafazini bakhe kanye nebantwaneni bakhe, begodu nguye ekhabe aphatha eziphahelene nezemthetho zekhaya nabantu bangaphandle. Imithandazo kanye neminikelo ekhabe yenziwa ekhaya, yenzelwa abezimu khabe kumisebenzi yakhe, nanyana gade abawa irhelebho kwabadala kunaye ekhaya.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana