BaNtwana

© Dr Peter Magubane

Le ge e le gore ba tšewa bjalo ka Basotho ba Leboa, BaNtwana go kgolwa e le ba setlogo sa Setswana (Sesotho sa Bohlabela). Ba ka latišišwa go Bakwena-Bamangwato go na le kgonagalo ya gore ba be ba amana le Barolong.

Go fihla ge ba reka Kwarrielaagte ka 1903, BaNtwana ba be ba huduga go ya go ile go tšwa lefelong go ya go lefelo, ba tswaka le dihlopha tše dingwe. E be e le fela ge kgoši Mzilikazi wa MaNdebele a hlasela ke dihlopha ka Thransefala ka ngwagakgolo wa 19 gore BaNtwana, ba tsoma ya tšhireletšo, ba tutuetša ke dihlopha tša Basotho ba Leboa, kudukudu Bapedi.

Translated by Lawrence Ndou

Lenyalo ka Setšhabeng sa BaNtwana

Lenyalo magareng ga BaNtwana ga se taba ya motho o tee eupša e lego tumelano ya sehlopha, go dira kamano magareng ga maloko e be ya semmuš...more

Mengwako ya Dinagamagaeng ya BaNtwana

Mafelo a bodulo a ka kwarrielaagte a bontšha maikutlo ka kakaretšo a setšhaba le tšhomišano magareng ga BaNtwana....more

Go Alošwa ga BaNtwana

Tema ye e kgathwago ke basadi ba BaNtwana le ba bomma e bontšhwa ka diphetogong ka mokgwa wo diaparo tša setšo di aparwago ka dikgatong t...more

Batho ba BaNtwana ba Aforika Borwa

Kwarrielaagte ka profenseng ya Mpumalanga ya Aforika Borwa ke motsemogolo wa BaNtwana....more

Basadi ba BaNtwana - Maitshwaro a BaNtwana

Basadi ba mothofatša le go bontšha mekgwa ye e sa fetogego ya BaNtwana....more

Ditumelo tša Setšo tša BaNtwana

Go BaNtwana, pula ga se fela mothopo wa go swarega wa tsošološo. Gape ke sešupo sa monono wa semoya le leswao gore tlhago le setšhaba di...more