Lenyalo Ka Setšhabeng Sa BaNtwana

Tumelano Ya Sehlopha

©Dr Peter Magubane

Lenyalo magareng ga BaNtwana ga se taba ya motho o tee eupša e lego tumelano ya sehlopha, go dira kamano magareng ga maloko e be ya semmušo. Gape e fa maemo a batho ba bagolo go monyadiwa le monyadi. Le ge e le gore ga go na le dikiletšo tša botswalano magareng ga BaNtwana, manyalo a magareng ga batswala a sa ratwa. Lenyalo le tšea karolo matšatšing a mabedi, la mathomo ka gae ga batswadi ba monyadiwa gomme ka morago ga fao ka ngwakong wa dinagamagaeng wa lapa la monyadi.

Ka ntle le ntlha ya gore bontšhhi bja BaNtwana ke Bakereste, manyalo a dirwa go ya ka setlwaedi sa BaNtwana. Monyadi o apara sutu ya toropokgolong e kgabišitšwe ka bibi ye e dirilwego ka letlalo la phoofolo. Ka go fapana, monyadiwa o apara diaparo tša monyadiwa tša setšo ka botlalo, tšeo di akaretšago lefofa godimo ga hlogo ya gagwe goba lepanta la diphita, gantšhi ka bokhubedu, botala-lerata goba botšhweu.

Go tlaleletša go theto ya ka pele gape o apara kobo ye a swanetšego go dula a e beile lepai magetleng a gagwe e a tsena lelapeng la mmatswaleagwe. Se se šišinya gore monyadiwa wa BaNtwana o dirwa go ikwa ka ga memo a gagwe a botšwantle go fihlela mmatswaleagwe a dira tirelo yeo e laetšago gore tlaleletšo ye mpšampša ka lapeng e tloga e amogetšwe.

Eupša, le ge e le gore ka kgopolo monyadiwa wa BaNtwana o kgaoganya maemo a monna wa gagwe, ka nnetennete o tšewa bjalo ka motho o mogolo ka matswalo a ngwana wa gagwe wa mathomo, ge fela monono wa gagwe o bontšhitšwe. Ke fela ka morago moo a ka aparago setlabakelo sa setšo sa basadi BaNtwana - ditheto tše di kgabišitšwego ka pele le ka morago - tšatši ka tšatši.

Translated by Lawrence Ndou