Umshado ku Mmango wase Ntwane

Luvelo lwe Sicumbi

©Dr Peter Magubane

Umshado phakatsi kwemaNtwana akusiyo intfo yamuntfu munye kepha lehlupha sicumbi, lokwenta kwasemtsetfweni lobudlelwane phakatsi kwetihlobo. Kuphindze kuvume sigaba sebudzala kulomakoti nemkhwenyana. Noma nje kungekho imifanekiso emkhatsini wemaNtwana, imishado yabomzala-labaphambanako isatsandvwa. Lomshado (lenyalo) yentiwa emalanga lamabili, wekucala ubasekhaya kubomakoti bese kusukwa lapho kuyiwa emndenini wakubomkhwenyana.

Akuyi ngekutsi liningi lema Ntwana ngemakholwa, imishado yentiwa ngelisiko lemaNtwana. Lomkhwenyana ugcoka isudu yesilungu lehlotjisiwe kanye nebhibhi leyakhiwe ngalokufihlekiwe kwesilwane. Ngalokucacile, makoti ugcoka sembatfo lesiphelele sesintfu, lekufaka tinsiba letibasenhloko yakhe noma libhandle lasenhloko, ikakhulu lelibovu, leliluhlata sasibhakabhaka noma lelimhlophe.

Ngekungetela kukwangembili nesidziya, uphindze agcoke ingubo yekulala lekumele ayigcine emahlombe akhe nakangena emtini wamaketala-wakhe. Loku kuchaza kutsi lomakoti wemaNtwana kufuna ative abonwa ngesigaba sakhe sekuba wangaphandle kuze kubengulapho make-tala wakhe enta umsebenti wekumemukela kutsi sekungeteke lomusha kulomndeni kumele amukelwe.

Kepha, ngekwengcondvo lomakoti wemaNtwana uhlephula indlela yemyeni wakhe, ngekwemtsetfo utsatfwa njengemuntfu lomdzala nasekatele umntfwana wekucala, nasekubonakele kutsi uyakhona kutala. Kubangulapho ke lalagcoka tembatfo tesintfu tebesifazane bema Ntwana — letihloshiwe ngaphambili kanye nesidziya lesincane — lasifaka onkhemalanga.

Translated by Phindile Malotana