Mbingano kha Tshitshavha tsha ha Ntwana

U Kwamea ha Zwigwada

©Dr Peter Magubane

Mbingano vhukati ha vha Ntwana asi zwithu zwa muthu muthihi zwi kwama zwigwada, hu ya itiwa zwithu zwa vhukuma nga u divhadza mashaka. Zwi ya ita uri na vhahulwane vha kone u divha nga ha havha vhavhili. Naho huna zwinwe zwine zwa sa fanele u itwa vhukati ha vha Ntwana, u malana ha vhazwala zwi kha di funiwa vhukuma. Munyanya wa mbingano uvha hone lwa maduvha mavhili, u thoma mudini wa mufumakdzi wa kona uya mudini wa wa munna.

Hu sina ndavha uri vhathu vhanzhi zwino vha vha Ntwana vho no vha vha kriste, mbingano dzi tshimbidzwa nga ndila ya vha Ntwana. Wa munna u ambara tshiambaro tshine tsha vha na bibi yo itwaho nga tshifuwo. Nga mulayo wa mufumakadzi ambara zwa hawe zwa tshithu, zwine zwa katela na tsha nntha tsha mithenga kha zwine zwa vha zwo itwa nga vhulungu kha thoho kanzhi zwi vha zwi zwi dala, zwitsuku kana zwi tshena.

U tshi nga engedza hu ya engedziwa nga apron ine ya sa anzele u wanala, u dovha a fuka na nguvho ine ya vha nntha ha mahada awe atshi khou dzhena mudini wa vho mazwale vhawe, hezwi zwi vha zwi tshi khou amba uri u fanela uvha na luvalo lwa tshiimo tshawe tshine tsha vha uri atshi divhei u swika mazwale wawe vha tshi muitela mushumo une wa vha u tshi khu amba uri ri na murado muswa wa mudini.

Fhedzi naho zwi tshi kha dzi ngudo, u ya fana kha tshiimo tsha munna wawe, u dzhiwa sa muthu wa ndeme ono vha na nwana wa tanzhe, ho no vhonala uri uya beba. Ndi hanefho hune uya kona u ambara zwithu zwawe zwa sialala zwa vhafumakdzi vha vha Ntwana- na apron ine yavha uri yo khavhiswa-duvha na duvha.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe