Bantwane

© Dr Peter Magubane

Le fa ba supiwa jaaka Basotho ba Lebowa, Bantwane go dumelwa fa ka tlholegô ele Batswana (Basotho ba Bophirima). Motlhala wa bona o ka selwa morago gotswa go Bakwena-Bamangwato mme ba ka tswa e ne ele tshika ele nngwe le Barolong.

Go fitlha ba reka naga ya Kwarrielaagte ka 1903, Bantwane ba ne ba fuduga gangwe le gape gotswa mo kgaolong goya go kgaolo e nngwe, ba kopakopana le ditlhopha tse dingwe.

E ntse fela fa kgosi ya Matebele eleng Mzilikazi a ne a tlhasela ditlhopha tse di neng di le kwa Transvaal ya maloba ka ngwagakgolo wa bo-19 fa Bantwane, ka go batla boitshereletso, ba ne ba rotloetswa ke ditlhopha tsa Basotho ba Lebowa, segolo thata Bapedi.

Translated by Nchema Rapoo

Lenyalo mo Morafeng wa Bantwane

Lenyalo mo Bantwaneng ga se tema ya motho ka boesi mme ke tshwênyêgô ya setlhopha, go tsenya molaong botsalano magareng ga masika...more

Magae a Bantwane

Madulo kwa Kwarrielaagte a supa maikutlo-kakaretso a bomorafe le tirisano-mmogo mo Bantwaneng....more

Mediro-Phetô ya Bantwane

Seabe sa basadi ba Bantwane jaaka bahumagadi le bomme se bonagala mo diphetogong tsa moaparo wa setso o o aparwang mo magatong a a farologan...more

Bantwane ba Afrika Borwa

Kwarrielaagte kwa porofenseng ya Mpumalanga ya Afrika Borwa ke motse-mogolo wa Bantwane...more

Basadi ba Bantwane

Basadi gantsi ke bona ba tsholetsang le go bontsha meano e e sa fetogeng ya Bantwane....more

Ditumelo tsa Setso tsa Bantwane

Go Bantwane, pula ga se fela motswedi o o tshwaregang wa ntšhwafatso....more