Ukutjala Ikhabitjhi

© Louise Brodie

Ukutjalwa Kwayo

Itjalwa ngembewu

Indlela Yokutjala

Ingatjalwa phasi ehlabathini ngembewu. Ihlabathi kufanele ihlanzwe ilinywe i-e-esingaba yi-450 ukuya ku-600mm nokungaba yinyanga ngaphambi kokobana utjale, ihlabathi kufanele ifugelwe i-nematodes ngaphambi kokobana kube sikhathi sokutjala nakutlhogekako. Kutlhogeka amaphesendi eyi-50% yemfuneko zezakhi mzimba zizokufakwa ngaphambi kokobana kutjalwe zifakwe phasinge-disk elevelini ehlwengisiweko ulungisele ukutjala.

Iinkhala

Iintjalo zehloko ekulu kufanele kwenziwe iinkhala ezihlukaniswe ngamamilimitha ayi-400 emareyini angaba yi-700 mm. Lokhu kulingana nentjalo eziyi-40 000 kuya ku-50 000 i-hectare yinye. Iintjalo ezinehloko ehlangana nendawo, kufanele zenzelwe iinkhala ezihlukaniswe ngamamilimitha ayi-300 emareyini ahlukaniswe ngamamilimitha ayi-500. Lokhu kulinganiswa neentjalo ezingaba yi-60 000 ukuya 65 000 i-hectare yinye.

Isikhathi Sokutjala

Itjalwa ematreyini ngendlini (kuma-greenhouse) isikhathi esinye nesinye sonyaka.
Ukutjalwa kwama-plantjies kwenziwa ngemva kwamalanga ayi-30 lokha ama-plantjies anobude obumamilimitha ayi-100. IkhabatjhI ingatjalwa unyaka woke eSewula Afrika ngaphandle kweendaweni ezimakhaza khulu nanyana ngesikhathi lapha sele kutjhisa khulu.

Isikhathi Sokuyikhulisa

Singathatha amalanga ayi-100 ukuya ku-120 ngemva kokutjalwa

Ukuyivundisa

Ukuqiniseka kobana ihlabathi inemfuneko zokondleka kufanele ihlolwe. Ikhabitjhi ifuna ukufakwa iimvundisi ezijwayelekileko kanye nomanyoro nekhopowusti okuzokwenza bona ubone imiphumela emihle. Kungasetjenziswa neemvundisi ezinganawo amakhemikhali. Kuphakanyiswa ngaphambi kokobana utjale ufake okungasenani i-1000kg ye-2:3:4 (27) ukuqiniseka bona iintjalo zithoma kuhle, ngemva kwalokho faka i-nitrogen emareyini weentjalo.

Ngemva kweemveke ezimbil utjalile – faka i-250 kg LAN ku-hectare yinye. Ngemva kweemveke ezine utjalile – faka-350kg ye-LAN ku-hectare yinye. Ngemva kweemveke ezisithandathu utjalile - faka-500kg LAN ku-hectare yinye. Ungafaki isivundisi lada ngombana lokho kungabangela bona iinhloko zekhabitjhi zihlukane nanyana zingakheki kuhle.

Ukuthelelela

Thelelela ama-plantjies kanye ngelanga eenyangeni ezipholileko, kabli ngelanga lokha nakutjhisako aze alungele ukungatjalwa ngaphandle. Thelelela indawo emanzisiweko ezokutjalwa ukwenzela bona ama-plantjies azokutjalwa endaweni emanzi. Ngemva kokuwatjala wathelelele khonokho ukwenzela bona iintjalo zizokubambelela ehlabathini. Ngemva kwalokho wathelelele wathelelele ngamamilimitha ayi-30 ukuya kwayi-40 wamanzi ngeveke, ukuya ngamazinga womtjhiso kanye nomhlobo wehlabathi.

Translated by Busisiwe Skhosana