Kuhlanyelwa kweLikhabishi

© Louise Brodie

Umkhicito wetitjalo letincane

Kuphuma etindumbini

Indlela Yekuhlanyela

Kuhlanyela kanjalo kungentiwa kantsi futsi nekuhlanyela ngetindumbu. Lendzawo kumele iklinwe futsi kulinywe kuyephansi kushone ngemamilimitha lamakhulu lamane nemashumi lasihlanu kuya kumakhulu lasitfupha ngenyanga ngaphambi kwekuhlanyela, lomhlabakumele ufutfwe kwentela emanematodes, ngaphambi kwekuhlanyela bese kulinywa ngeliplede kwentela kuklina sigaba bese kulungiselelwa kuhlanyela.

Sikhala

Etindzaweni letinkhulu tekuhlanyela titjalo kumele tivulwe emamilimitha lamakhulu lamanengekushiyana kumilayini lengemakhulu lasikhombisa emkhatsini. Lokukwenta lokungaba titjalo letitinkhulungwane letimashumi lamane kuya kutinkhulungwane letimashumi lasihlanu ngelihekitha linye. Etindzaweni tekulima letisemkhatsini titjalo kumele tivulwe emamilimitha lamakhulu lamatsatfu kumilayini lengemakhulu lasihlanu ngekushiyana. Lokukwenta lokungaba tinkhulungwane letimashumi lasitfupha kuya kutinkhulungwane letimashumi lasitfupha nesihlanu tetitjalo ngelihekitha.

Sikhatsi sekuhlanyela

Kuhlanyela tinhlavu/tindumbu kutsatsa cishe emalanga lamashumi lamatsatfu ngemuva kwekulima uma tinhlavu timamilimitha lalikhulu ngebudze. Likhabishi lihlanyelwa umnyaka wonkhe la Ningizimu Afrika etindzaweni lapho khona titfola kubandza noma tikhatsi letifutfumele kakhulu.

Sikhatsi Sekukhulisa

Emalanga lalikhulu kuya kulalikhulu nemashumi lamabili kusuka ekuhlanyelweni

Kuvundziswa

Kubanesiciniseko setidzingo tema nutrient nekuhlolwa kwemhlaba kumele kwentiwe. Likhabishi lidla kakhulu futsi kuhlanganisa kwekuvundzisa lokungiko namanyolo futsi/noma kucala kwekuhluma kunika imiphumela lemihle. Kuvundzisa lokutentelako nako kungasetjentiswa.
Kunconywa nje: Ngaphambi kwekuhlanyela, kulima ngeliplede ngalokucishe kube ngemakhilogremi latinkhulungwane langu 2:3:4 (27) kwentelakuciniseka kutsi lesitjalo sitfola sicalo lesihle.
Bese ufaka sidlo sangetulu senitrogen kulemilayini yaletitjalo.
Emavikini lamabili ngemuva kwekuhlanyela-faka emakhulu lamabili nemashumi lasihlnu emakhilogremi eLAN kulihekitha linye Emavikini lamane ngemuva kwekuhlanyela-faka emakhilogremi lamakhulu lamatsatfu nemashumi lasihlanu eLAN kulihekitha linye Emavikini lasitfupha ngemuva kwekuhlanyela-faka emakhilogremi lamakhulu lasihlanu eLAN kulihekitha linye. Ungavundzisi khashane kakhulu ngoba loko kutowenta kuhlukana noma tinhloko letihlukile.

Kunisela

Nisela tinhlavu kanye ngelilanga ngesikhatsi setinyanga letipholile bese kabili ngelilanga ngesikhatsi setinyanga letifutfumele kuze kufike sikhatsi sawo lesilungele kutsi angahlanyelwa. Nisela uphindze umantise indzawo khona letinhlavu titohlanyelwa emhlabatsini lomanti. Atsi nasahlanyelwe bese ngekushesha uyanisela khona letitjalo titokhona kuhlala endzaweni yato lensha. Ngemuva kwaloko nisela emkhatsini wemamilimitha lamashumi lamatsatfu kanye nalamashumi lamane emanti evikini linye kushiyane ngasimo selitulu nenhlobo yemhlaba.

Translated by Phindile Malotana