Go Bjala Khabetšhe

© Louise Brodie

Phatlalatšo

Go thoma ka dipeu

Tsela ya go Bjala

O ka kgona go bjala ka nako a tee le go bjala dibjalo tše nnyane. Ka kgwedi ya pele mabu o swanetše go hlwekišwa le go lemiwa go iša fase go fihla botebo bja go lekana 450 go fihlela 600 mm, pele o ka bjala. Mobu o swanetše go hlwekišwa go tloša dibiko tše bitšwago (nematodes) pele o ka bjala. Phesente ye 50 ya dijo tše nyakegago di tla lokelwa pele go ka bjadiwa. Di tla lokelwa le diski go hlwekiša le lokišetša go bjala.

Sekgoba

Dibjalo tše di na lego dihlogo tše kgolo di swanetše go hwetša sekgoba sa go lekana 400mm ka melokoloko ya go kgaogana ka 700mm. Se se ka ba palo e ka bago 40 000 go fihla 50 000 ya dibjalo godimo ga hektare. Dikhalthiba tša hlogo ya dibjalo di swanetše go ba le sekgoba sa go lekana 300mm ka go kgaogana go fihla 500mm. Se se ka ba palo ye e ka bago 60 000 go fihla 65 000 godimo ga hektare

Nako Ya Go Bjala

O bjale ka gare ga dithrei tša Peu ka ntlong (ntlo ye tala) ka nako ye nngwe le ye nngwe mo ngwageng.

Nako Ya Go Bjala

Pšalo ya dibjalo tše se nago dipeu e tšea karolo ya go lekana matšatši a masome tharo, ka morago ga go bjala, ge dimpšanyana di le tše 100mm ka bo telele. Khabetšhe e ka bjalwa ngwaga ka moka mo Afrika Borwa ka ntle le mafelong ao a tseneletšego, a go tonya goba borutho kudu

Nako Ya Go Gola

100 go fihla matšatši a 120 a go bjala

Nontšho

Go tseba dinyakwa tša phepo ya tlhophollo ya mmu e swanetše go dirwa. Khabetšhe e fepiwa kudu gomme nontšho ye tlwaelegilego ka morole / goba ye nngwe ya go swana le yona e ka fa dipoelo tše kaone. Menontšha ya dibolang e ka dirišwa le yona.

Ka kakaretšo: Pele ga pšalo, mogoma wa dipapetlasediko ka fase ga 1000kg ya 2: 3: 4 (27) go netefatša gore go ba le ye botse bja dibjalo mo mathomong.
Go diriša mobugodimo bja naetrotšene mo melokolokong ya dibjalo.
Dibeke tše pedi ka morago ga pšalo - 250 kg LAN godimo ga hektare
Dibeke tše nne morago ga pšalo - 350kg LAN godimo ga hektare
Dibeke tše di selelago morago ga pšalo - 500kg LAN godimo ga hektare
Se nontšhe ka morago ga nako ka ge se, se ka hlola pharogo goba tshenyo ya dihlogo
Nošetša dibjalo tše nnyane gatee ka letšatši mo nakong ya dikgwedi tše fodilego le gabedi mo letšatšing mo nakong ya dikgwedi tše borutho go fihlela di ikemišeditše go bjalwa.
Nošetša gomme o thapiše lefelo la go bjalwa gore dibjalwana tše nnyane di bjalwe mo mmung wa go thapa. Ge o bjala, o nosetše semeetseng gore dibjalo di kgone go dula gabotse mo tikologong ye mpsha. Ge o fetša o nošetše magareng ga 30 le 40mm a meetse ka beke go ya ka mohuta wa mmu.

Translated by Lebogang Sewela