I-Sourplum Njengeshlahla Sokwelapha

© Bernard Dupont
I-sourplum Ximenia caffra mutjhana omncani oneenthelo esiorentji ezidlekako begodu senza Isino esinengi. Sivamise ukusetjenziswa njengeskrini somgcele engadini ukurherha iinyoni ezidla iinthelo kanye namaviviyani. sirhona ukukhula sifike ku-6 m ngobude sinamagatja akheke ingamgomgodlha. Umuthi lo waziwa njengepremu lehlathini nanyana ipremu leemfene.
Ipremu eliswireli likhula eengodweni, etjanini kanye neentjalweni ezisematjeni begodu sikhula endundumeni eyenziwa mumuhlwa. Esewula Africa kunemihlobo eibili yaso evela eenfundeni ze-Limpopo esetjingalanga nePumalanga (var. caffra) -Mpumalanga, Limpopo kanye na-KwaZulu-Natal var. natalensis).

Iincenye ezinengi zestjalwesi ziyasebenza. Amakaraso asetjenziselwa ukuhlamba amehlo, ukurharhaza umphimbo kanye nokuqotha amapharasayidi. Ipuyere yamakari isetjenziselwa ukurarulula umraro wokungabelethi kanye nokwelapha umgomani.
Ipuyera yomrabhu isetjenziselwa ukwenza isobho kanye nebhiya nokwelapha iinlonda, lokha umratha wayo owenziwe ngomrabhu urhelebha ukupholisa isiyezi lokha umma nakazithwelwko. Iinthelo zaso eziswiri zizele i-vitamin C (27%), zidliwa ziinyoni, iinlwana kanye nabantu begodu kungenziwa ijemu ngaso. Amantongomani waso nawo ayadliwa. Iingodo zazo zisetjenziselwa ukwenza iimbambo zamathulusi wokwakha.
Imbewu yaso inomkhiqizo ophezulu (60-70%) wamafutha angomiko eputjuzwa amakhaza. Inothe nge-unsaturated fatty acids begodu sisetjenziswa njengamafutha welampa, nokuthambisa isikhumba seenlwane kanye nokuthambisa iintambo zomqibilitjholo.Ngebanga lokobana inamafutha we- ximenia sirhona ukwenza bona abantu abangaluphali begodu sisizeso esihle, sizele nge ximenynic acid – enemithelela emihle ekuluphaleni kweskhumba. Iinfundo nge-ximenynic acid zitjengisa bona senza ncono ukukhamba kwegazi kwangezeleleka estlamini sabefazi abazinikeleko agade bene-cellulite, ukuzesa ngekhrimu emumethe i-0.5% ximenynic acid.
I-Ximenia itjalwa lula ngembewu efretjhi lapha ifakwa khona ehlanganiseleni eyi- a 5:1 yesanda yedamini kanye nekhompowusti. Ayisabi isomiso, ayithandi umbethe begodu ikhula ibeyide nge -0.5m ngonyaka.

Ukwala Kwezemaphilo

Ilwazeli lenzelwe ukufundisa kwaphela begodu akukafaneli bona lisetjenziswe njengesiyeleliso sezepilo. Ilwazeli alikenzelwa ukujamiselela iinluleko zezepilo nanyana ukulatjhwa okunikelwa ngusiyazi wezepilo.

Translated by Busisiwe Skhosana