Amafutha I-Kalahari Melon - Ama-Protein

© SANBI

I-Kalahari melon oil or Citrullus lanatus ibuya yaziwe nangokuthi yimbewu yamafutha wekhabe (watermelon seed oil). Amanye amagama wesimilo sendabuko yeSewula Afrika afaka hlangana i-karkoer, mankataan, tshamma, ootanga nofana i-wild watermelon. Ihlobene nekhabe, umhlobo lo we-Kalahari melon utholakala eendaweni ezomileko ze-Kalahari eSewula ye-Afrika. Isithelwesi sisetjenziswa mhlobo wabantu ababizwa ngokuthi ma-San (Bushmen) njengomthombo wamanzi, kanye nokuthambisa nokuvikela ukutjhiswa lilanga begodu idliwa yifuyo kanye neembandana. Njengokudla okudliwa babantu, imumethe izakhamzimba ama-protein (35%) begodu iyakhanzingwa nofana idliwe, ingakaphekwa nofana njengomratha.

Isithelwesi sirondo (sizimilela emangweni) nofana esakheke njengeqanda (siyatjalwa) begodu sinombala ohlaza satjani okukhanyako kanye namacatjhazana amnyama nemida. Imbewaso ikhiqiza amafutha anothileko wombala osarulana, asetjenziswa ezintweni zobuhle, ukukhulisa iinhluthu kanye njengesithako esibheni sokuhlamba kuthi imbewu esehlabathini isetjenziswe ngendlela yokuhlutjwa. I-Kalahari melon seed oil inamazinga efanako wama-omega-6 i-fatty acid (68%) eqakathekileko ukuya ku-primrose (72%), iqinisekisa ukulwisana nokuvuvuka, ibuyisela esigeni indlela isikhumba ebesingayo begodu ilwisana namaphadlhuka. Kumafutha amahle wabantwana begodu ingasetjenziswa njengamafutha wokuthambisa.

Amafutha atholakala ngokuthi igaywe ngemva kokuyiyomisa. Umhlobo lo wesimilo esikhakhaba besindlaleke phasi samathuthumbo wombala osarulana simila kuhle khulu endaweni yezinga eliphasi ngokunotha, ehlabathini eyisanda begodu ikghona ukujamelana nesomiso isimilo esinamandla nesiqakathekileko esingatjalwa ngobunengi ukwenzela ukukhandela bonyana ihlabathi ingarhurhuleki.

Ukwala Kwezemaphilo

Ilwazeli lenzelwe ukufundisa kwaphela begodu akukafaneli bona lisetjenziswe njengesiyeleliso sezepilo. Ilwazeli alikenzelwa ukujamiselela iinluleko zezepilo nanyana ukulatjhwa okunikelwa ngusiyazi wezepilo.

Translated by Johannes Nkosinathi