Mapfura a Kalahari Melon

© SANBI
Kalahari Melon oil kana Citrullus lanatus i dovha ya ḓivhea sa watermelon seed oil. Manwe madzina a hetshi tshimela tsha Afrika Tshipembe ndi Karkoer, mankataan, tshamma, ootanga kana wild watermelon. Shaka ḽa watermelon, Kalahari Melon i wanala fhethu ho omaho hangei Kalahari kha vhupo ha Afrika Tshipembe. Mutshelo hoyu u shumiswa nga maanḓa nga zwi bushmen sa tshiko tsha maḓi, na mosturiser na tshithevheli tsha ḓuvha wa ḽiwa nga zwipuka zwa hayani. Musi u tshi khou shuma ufha vhathu zwiḽiwa ngauri mbeu yo ḓala vhukuma protein ine ya vha 35% iya kona u tou fhisiwa kana ya tou ḽiwa, yo bikiwa kana sa vhuswa.
Mutshelo ndi tshipulumbu (uya hula vhukuma) nga tshinwe tshifhinga iya tanḓavhuwela matungo (I tshi khou ṱavhiwa) ya vha na muvhala mudala une wa vha na mudala wo dombilelaho.
Mbeu i bvisa mapfura a muvhala wa tshitopi, uya shumiswa na kha mapfura, uya alusa mavhudzi na wa shuma na kha zwisibe.
Heyi mbeu ina dzi omega 6 essential fatty acid (68%) uya kha primrose ya tshikovhelelo (72%). Iya kona u vhuyedzedza lukanda na uri muthu asi kongonyale. Ndi mapfura avhuḓi kha vhana.
Hetshi tshimela tshi na ḽiluvha ḽa tshitopi ḽine ḽa hula zwavhuḓi fhethu hune havha huna mavu matete a muṱavha na uri iya lwa vhukuma na ḓora iya kona na u ḓi kuvhanganela mavu yone iṋe utela uri mavu asa phaḓalele.

Zwine vha Lafhi vha Hana Zwone

Nḓivho ndi ya zwa pfunzo na ufha vhathu vhuṱanzi azwi faneli u dzhiwa unga zwo ambiwa nga dokotela. Nḓivho hei ayo ngo ḓela uri ni litshe mishonga ya dokotela ni shumise hezwi.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe