Oli ya Phara ya Sekgowa ya Kalahari

© SANBI
Oli ya Phara ya sekgowa ya Kalahari goba Citrullus lanatus gape e tsebjwa bjalo ka oli ya peu ya legapu. Maina mo go tše dingwe tša seenywa tša setlogo tša Borwa bja Aforika, e lego karkoer mankataan, tshamma, ootanga goba go legapu la lešoka. Leloko la legapu, phara ya sekgowa ya Kalahari e hwetšwa dileteng tše omilego ka Kalahari ya Borwa bja Aforika.
Seenywa se šomišwa ke batho ba MaSan (Barwana) bjalo ka mothopo wa meetse, gammogo le mnola le thibela letšatši le go lewa ke diruiwa le diphoofolo tša lešoka. Bjalo ka mothopo wa dijo tša batho, peu e godimo ka ka proteine (35%) le go bešwa goba go lewa, bjalo ka bogobe.
Seenywa ke se nkgokolo (go gola ka tlhago) goba sa bolee (se lemilwe) le go ba botala bja seetša ka methalo e botala bja bo tsenelela ka dipatso.
Peu e tšweletša oli ya bohumi bjo serolane, e šomišwa dikhosemethiking, go tšwetša pele kgolo ya meriri le bjalo ka setswaki sa sešepe ge peu e šitšwego e šoma bjalo ka setswaki dikhosemethiki sa go tloša diso letlalong.
Oli ya ya peu ya phara ya sekgowa ya Kalahari a na le maemo a swanago a esiti ya omega-6 e bohlokwa ya makhura (68%) go primrose ya mantšiboa (72%), e netefatša ka dithoto tša thibela go ruruga, go bušetša go raramologa letlalong le go lwantšha mašošo. Go lesea oli e ka šomišwa bjalo ka sebopegokago oli. Oli e tsopolwa ka go šila peu ka morago ga go e omiša.
Sebjalo sa go nama ka matšoba a serolane le mela gabotse ka ka monontša wa tlase, mabu a sehlaba le go kgona go kgotlelela komelelo gomme e a kgotlelela gomme e ka šoma bjalo ka go ka ba mohola go dibjalo ka go ba ye nngwe ya sebjalo go šireletša mabu go fokotša kgogolego le tahlego ya meetse.

Molaetša wa Temoša Kalafong

Tshedimošo ke ya mabaka a tša thuto le tša tshedimošo fela gomme e ka se hlathollwe bjalo ka keletšo ya kalafo. Tshedimošo ga se ya go ikemišetša go tloša keletšo ya kalafo ye e abiwago ke bašomi ba tlhokomelo ya maphelo.

Translated by Lawrence Ndou