Johannes Nkosinathi
Ndebele Translator

Mahlangu Johannes Nkosinathi, a BA Media Studies & IsiNdebele Honours degree graduate from University of Venda, was born 10 February 1993 in Stoffberg Farm called KwaMazza, Mpumalanga province. He is an entrepreneur, writer and a freelancing journalist & translator.

IsiNdebele
UMahlangu Johannes Nkosinathi, uneziqu ze-Media Studies kanye ne-Honours yesiNdebele azenze eYunivesithi ye-Venda, wabelethwa ngo-1993 10 February emaplasini weStobere-KwaMazza, esiFundeni se-Mpumalanga. Ungusomabhizinisi, mtloli begodu mbikindaba ozisebenzako.