U-Goerge Bizos kanye noNelson Mandela

© Eric Miller

Umjameli Wabagandelwelweko

U-Goerge Bizos besele aziwa khulu njengomjameli wabagandelwelweko ngesikhathi sebandlululo, wafuma idumo ngokuba ngomunye wesiqhema esifaka hlangana i-Bhuru u-Bram Fischer — obekavela e-Orange Free State Boer President — obekajamele uMandela emilandwini eqakatheke khulu yekhotho we-e-twentieth century aziwa nge-Rivonia trail.

Umbikiindaba wakamabonwa kude, u-Debora Patta, wakhumbuza uBizos bonyana ufumene ihlonipho ekulu ngendima ekulu ayidlalako yokusindisa uMandela nabanye asebenza nabo esigwebeni sentambo, uBhizos waphendula ngokobanyana, ”ngiphiwa ihlonipho edluleleko’

Ngizimisele Ukufa

uBizos watlhadlhula bonyana ukutjhwenyeka kwakhe kwathoma lokhanya uMandela abeka amezwi womlando ngaphambi kobanyana agwetswe. Uthi bekatswenywe kobanyana amezwi la angabe, bekadale bonyana umtjhutjhisi aqabange ngenye indlela ngesigwebo sentambo.

Mina indima engayidlalako endabeni le, kokobanyana ngaphambi kobanyana sekuyokufika emaphethelweni wokobana kuyokukhitjhwa isigwebo, ngaphazanyiswa sitatimende sakaMandela sokobanyana bekazimisele ukufela into akholelwa kiyo.

Ngazama ukumbonanisa ngathi “ uyazi, Nelson, kobanya lokhu bangase bangazwisisi kuhle amezwi wakho la, bahlumbane bonyana ufuna ukufa. Ngiyathemba bonyana uyafuna ukuphila begodu uthabele into ebe uyijameleko begodu uphumelele.

Nginesiqiniseko sokobanyana ngiyo into ekufanele bonyana uyitjho leyo “. Kulapho abese atlola indima yokugcina kodwana wathatha umbono wami wathi “nangabe kunetlhogeko, ngizimisele ukufa”ngiyo leyo kuphela indima engayidlalako.

Isitjhaba esinekululeko nedemotrasi

Kwathi lokhanyana sele ekugcineni amezwi namkhana isitatimende sakaMandela esivela edokodweni yakhe sitjhiwo, ngokuzithoba, kancani sizwakala ekumbeni yekhotho. “Ngilwe, ngilwisana nokuphathwa, ngabamhlophe, ngalwa, ngilwisana nokuphathwa ngabanzima.

Ngibeke eduze kwehlizwami umbono wesitjhaba esinedemotrasi begodu nesitjhaphulukileko, laphanyana boke abantu baphilisana khona ngokuthula begodu banamathuba alinganako. Kumbono engithemba ukuwuphilela, nokuwubona uphetheka. Kodwana Zimu wami, nakunetlogeko, kumbono engizimisele ukuwufela”.

Indlela Yendoda Eyikakaramba

Upatta wambuza bonyana lokhanyana nabathola isigwebo sentambo wadana na? Ubizos waphendula ngokobanyana, “ lokho kuyarara, ngazizwa ngibabhedere ngombanya ukugwetjwa ubuphilo bakho boke ejele akusi yinto umuntu angayithabela, kodwana soke sasinethemba bonyana ngeze badosa, kodwana inengi labo ligcine lidosile.

Ubizos uyivale ngokobeka imibono yakhe ngoNelson Mandela nabanye abalweli kululeko ebeka thintana nabo ngokobanyana atjho bonyana khuyini aziqhenya ngayo, ngabo khulu? Waphendula ngokobana, ngokudlala indima ngokuhlangana nabo,bazinkutana.

Ukubangugcwetha olungileko, udinga akusebenza nalungileko, begodu ngibe netjhudu lokuhlangana namadoda afana nala, abenesibindi, abangaziqabangeli babodwa, nabafazi ebebazimisele ukudela ikululeko yabo. Baphisane ngepilo yabo, ukuze bathole ikululeko”

Translated by Johannes Nkosinathi

Mandela By Advocate George Bizos

UBizos ukhulume wanaba ngokuzihlanganisa kwakhe noMandela lokhanyana nakamenywe mrhatjhi wehlelo le-Third degree lakamabonwa kude le-e-TV uD...more