George Bizos naNelson Mandela

© Eric Miller

Kuvikela labo Labacindzetelekile

George bizos, losekavele atiwa njengemuvikeli webantfu labacindzetekile ngesikhatsi selibandlululo, wadvuma kakhulu nakaba yincenye yelicembu lebelifaka phakatsi libhunu lelingu Bram Fischer – situkulwane semengameli wase Orange Free State Boer – lobekavikela Mandela etinkantolo eRivonia Trial.

Intsatseli yakumabona kudze Debora Patta, wakhumbuta Bizos kutsi yena nelicembu lakhe ngibo labahloniphwako ngekuvikela kutsi Mandela nebantfu bakhe bangatfoli sigwebo sentsambo, Bizos waphendvula ngekutihlisa watsi bamudvumisa kakhulu.

Kulungela Kufa

Bizos wachaza kutsi waphatfwa kabi inkhulumo ledvumile leyakhulumwa nguNelson Mandela ngaphambi kwekutsi basho sigwebo sakhe. Utsi kubekwa kwemagama ache bekungenta lijaji linikete sigwebo sentsambo.


Bizos wakhuluma watsi: intfo layifaka kutsi nasekungatsi kuphele konkhe, watsikametwa yilenkhulumo yekutsi Mandela watsi ukulungele kufela intfo latsembele kuyo.


Ngakhuluma naye ngatsi ‘yati lentfo loyishoko ingatsatfwa ngatsi ufuna kubulawa. Ngiyatsemba uyafuna kuphila utijabulise ngaloko lotsembele kuko nalokulwele. Ngiko lokufanele ngabe uyakusho. ‘walungisela sigaba sekugcina watsatsa umbono wami wekutsi ‘nangabe kufanele loko ngikulungele kutsi ngife’. Nguloko kuphela lengakungeta.

Umphakatsi Lophila Ngekukhululeka Nangekukhona Kwenta Labakufunako

Njengoba yagcina itfuliwe ngesineke, nakancane, inkhulumo yaMandela enkantolo: Ngilwele kubusa kwebantfu labamhlophe futsi ngilwela kubusa kwebantfu labamnyama.

Ngilitsandzile licebo lemphakatsi lokhululekile lapho khona bonkhe bantfu baphilisana kahle futsi baniketwa ematfuba lalinganako. Licebo lengifisa kuliphilela futsi ngilibone liphumelela, kepha nkosi yenkatolo, nangabe kunesidzingo, leli licebo lengilungele kulifela.

Indlela Yebantfu Labakhulu

Patta wabuta watsi. ‘wadvumala nabadzilikelwa lijele? Bizo waphendvula watsi, ‘kwamangalisa. Ngakhululeka. Noko kuhlala ejele imphilo yakho yonkhe akusiko mnandzi. Kepha sonkhe besinelitsemba kutsi ngeke bahlale kakhulu.Ekugcineni labanyenti babo bahlala sigwebo sabo sonkhe. Bizos wagoca umbono wakhe ngaNelson Mandela nabanye bebalwela inkhululeko.

Nakabutwa kutsi yini laticenya ngayo: “Ngekufaka sandla lapho ngihlangene nabo khona; bangebancobi. Bammeli badlala indzima lencane. Kuze ube ngummeli loshisako udzinga bantfu lobamelako labakahle, ngibe nenhlanhla kuhlangana nemadvodza lamakhulu, lanesibindzi nebafati lebebakulungele kudzela inkhululeko yabo, bakulungele kunikela imphilo yabo ngenca yenkhululeko.”

Translated by Thandokuhle Motha

Mandela By Advocate George Bizos

Bizos wakhuluma kakhulu ngaMandela ngesikhatsi emenyiwe kumabonakudze kaeTv ehlelweni laDebora Patta lelatiwa ngekutsi yiThird Degree nga 5 ...more