UMandela ngo-Advocate George Bizos

I-Volunteer in Chief

©Eric Miller

Ngubani indoda le ekhuthaza abanengi? Igcwetha u-George Bizos, owazi u-Mandela isikhathi esipheze sibeyi siquntu sesentjhuri begodu wamujamela ku-Rivonia Trial ekuthomeni kweminyaka yabo-1960, nokwadosela bonyana uMandela abotjhwe iminyaka ema-27, uhlathulula bona uMandela ngeminyaka leyo waye mude, amuhle, ambatha kuhle, anokuzithemba, asebenza simahla ngokuzinikela ayi-“volunteer-in-chief‘’ azibandakanya kuma-Defiance Campaign, akhamba athula ikulumo, edorobheni le-Alexander kanye ne-Freedom Square eSoweto.

UBizos ukhulume wanaba ngokuzihlanganisa kwakhe noMandela lokhanyana nakamenywe mrhatjhi wehlelo le-Third degree lakamabonwa kude le-e-TV uDebora Patta ngomhlaka-5 kuMgwengweni 2007. U-Bizos, uragele phambili wathi uMandela bekamumuntu ongamhlonipha, begodu wakarwa bukhona bakhe nofana ukuzithemba kwakhe. Urage wathi bekaziwa njengomdosi we-ANC Youth League.

Ngikhuthazwa Mibono kaMandela

Debora Patta udzubhule u-Bizos encwadini yakhe esihloko esithi-Odyssey to Freedom lapha bekahlathulula uMandela njengomuntu obengaphumuliko.

U-Bizos wathi uMandela bekembatha isudu yakhe ilanga loke begodu bekahlala amajadujadu nangezinye imboshwa ze-common law, ungezelele ngokobanyana ukuziphatha kwakhe ngalendlela kuragele phambili nalokhanyana sele abotjhiwe.

Lokha uDebra nakafundela uBizos bonyana utloleni encwadini yakhe le, u-Bizos uphendule ngokobanyana kuliqiniso. Waregela phambili wathi uMandela bekatjengisa itshwayo lokubambana kwabantu abagandelelekileko, nokobanyana ngeze kwalunga bonyana singaboni ngelihlo linye phakathi kwethu sibabantu, khulukhulu abantu abatjha bekutshwenyeke begodu kuphikiswana khulu ngabo.

Ubungani NoMandela

U-Debora Patta ubuye wambuza bonyana kuyini eligugu kuye ngokubamngani kaMandela? U-Bizos uphendule wathi: Ngombana ungitjengise indlela, ngendlela ezinengi ngombana ukubanethemba kwakaMandela bonyana ngelinye ilanga woke umuntu weSewula Africa uzokutjhaphuluka, nokobana nabo namkha bamakhuwa nje bazokutjhatjhululwa.

Ukuhlala athembekile njengomngani, emntwini omunye nomunye nebantwini abazidima ezinye izinto njengombana naye enza ngombana afuna itjhaphuluko, nokukholwa kwakhe bonyana ukukhululeka kuzoba khona naye asaphila.

Translated by Johannes Nkosinathi

George Bizos and Nelson Mandela

uBizos watlhadlhula bonyana ukutjhwenyeka kwakhe kwathoma lokhanya uMandela abeka amezwi womlando ngaphambi kobanyana agwetswe....more