uMadiba uyahleka ngesikhathi kuphuma isicathulo sakhe ekhahlela ibhola

© Dr Peter Magubane
uMadiba uyahleka lapho isicashulo sakhe siphuma ekhahlela ibhola.
©Dr Peter Magubane
uMandela wayethandwa kakhulu ngabalandeli bakhe futhi wayeyinkomba yenkululeko yabo bonke. Abaningi bamenza sasithixo sase Ningizimu Afrika, futhi babembona njengensika yamandla nethemba emiphakathini yabansundu. Wayenemisebenzi eminingi okwakumele ayenze kanye nezibophezelo okwakumele azifeze ezinjengemihlangano, izinkulumoluhlolo ezazibiza ukuba kuvele uMandela uzimisele nohloniphekile.
©Dr Peter Magubane
Ngenhlanhla, wayekwazi ukuhambela eminye imicimbi eminingi eyayingekho ngokutheni emthethweni nokuyilapho ayekwazi ukuveza icala lenhliziyo yakhe elinokuthokomala. Kumcimbi onjengalo, abalandeli be African National Congress (ANC) bamzungeza umholi wabo ngesikhathi ekhahlela ibhola kwaphunyuka isicathulo sakhe. Wayezihlekela ethokozela umzuzu phakathi kokuningi okwakuqutshwa okwakulandela ukukhululwa kwakhe ejele.

“Ngesinye isikhathi ukubamkhulu ezweni kulele kwisizukulwane." ~ Nelson Mandela