Madiba Uyahleka Nakuphuma Sicatfulo Sakhe Ngesikhatsi Akhahlela iBhola Yetinyawo

© Dr Peter Magubane
Madiba wahleka nakuphuma sicatfulo sakhe ngesikhatsi akhahlela ibhola yetinyawo.

©Dr Peter Magubane
Mandela abetsandvwa balandzeli bakhe kanye neluphawu lenkhululeko lwabo bonkhe. Uvame kubonwa njengemuntfu longunkhulunkulu eNingizimu Afrika, futsi abebonwa njengensika yemandla elitsemba kumimango yebantfu labamnyama. Abenetidzingeko letiningi kanye netibopho tekugcwalisa imihlangano lenjengalena lengakahlelwa kanye nekukhulunyiswa lokwabita kutsi lo Nelson Mandela lotigcogcile, lohlonishwako.

©Dr Peter Magubane
Ngenhlanhla, wakhona kungenela lemicimbi lengakahlelwa abese ukhombisa inhlitiyo yakhe lenhle ibonakale. Kumicimbi lenjena, lelicembu laKhongolose (ANC) lebalandzeli labagegelete umholi wabo nakasakhahlela ibhola wase ngesiphosiso ulahla sicatfulo sakhe. Watihleka nakasaticabula ngesikhatsi aphumulile emkhatsini welichungechunge ngetinchubo letihleliwe lebetilandzela kukhululwa kwakhe ejele.

“Ngalesinye sikhatsi, kuwela kutitukulwane kubamkhulu.” ~ Nelson Mandela