Madiba O A Tshega Jaaka Setlhako Sa Gagwe Se Somoga Fa A Raga Kgwele Ya Dinao

© Dr Peter Magubane
Mandela o a tshega jaaka setlhako sa gagwe se somoga fa a ne a raga kgwele ya dinao.
©Dr Peter Magubane
Mandela o ne a ratwa ke batshegetsi ba gagwe mme e le sesupo sa kgololosego go botlhe. Ka nako dingwe o bonwa jaaka modingwana mo Afrika Borwa, mme o ne a tsewa jaaka pilara ya maatla le tsholofelo go setšhaba sa bantsho. O ne a na le maikarabelo le maitlamo a le mantsi jaaka dikopano tsa semmuso le dipuisano tsa bobegakgang tse di neng di lopa Nelson Mandela yo o tlhomphegang a digile makgwafo.

©Dr Peter Magubane
Ka lesego, o ne a kgona go tsenela ditiragalo tse di ntsi tse e seng tsa semmuso le go letla letlhakore le le bonolo la gagwe go bonwa. Kwa tiragalong e e jalo, batshegetsi ba African National Congress (ANC) ba ne ba dikaganyetsa moeteledipele wa bona jaaka a raga kgwele ya dinao le go latlhegelwa ke setlhako ka phoso. O ne a tshega jaaka a itumelela sebakana se se edileng mo gare ga ditiragalo tsa semmuso tse di farologaneng tse di nnileng gona morago ga kgololo ya gagwe gotswa kgolegelong.

“Ka nako dingwe, go mo tshikeng go ka gaisa.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie yo o amegileng maikutlo, setswerere sa mmino wa pop, o itlampurela ka Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetse kwa legaeng la gagwe kwa Soweto morago ga kgololô ya gagwe gotswa kgolegelong ka 1990. Nelson o goletse kwa No. 8115 Vilkazi Street mme ntlo ya gagwe e sale ya fetolwa go nna museum....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela o abelwa Lokwalo lwa Tlotlomatsô lwa Bongaka kwa University of Witwatersrand kwa Johannesburg....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Balwela-kgololosego ba ba farologaneng, go akaretsa Nelson Mandela, yo e neng e le rramolao ka nako eo, ba ne ba latofatswa ka boepapuso ka dingwaga tsa tlhaolele tsa bo-1950....more