Madiba O A Tshega Jaaka Setlhako Sa Gagwe Se Somoga Fa A Raga Kgwele Ya Dinao

© Dr Peter Magubane
Mandela o a tshega jaaka setlhako sa gagwe se somoga fa a ne a raga kgwele ya dinao.
©Dr Peter Magubane
Mandela o ne a ratwa ke batshegetsi ba gagwe mme e le sesupo sa kgololosego go botlhe. Ka nako dingwe o bonwa jaaka modingwana mo Afrika Borwa, mme o ne a tsewa jaaka pilara ya maatla le tsholofelo go setšhaba sa bantsho. O ne a na le maikarabelo le maitlamo a le mantsi jaaka dikopano tsa semmuso le dipuisano tsa bobegakgang tse di neng di lopa Nelson Mandela yo o tlhomphegang a digile makgwafo.

©Dr Peter Magubane
Ka lesego, o ne a kgona go tsenela ditiragalo tse di ntsi tse e seng tsa semmuso le go letla letlhakore le le bonolo la gagwe go bonwa. Kwa tiragalong e e jalo, batshegetsi ba African National Congress (ANC) ba ne ba dikaganyetsa moeteledipele wa bona jaaka a raga kgwele ya dinao le go latlhegelwa ke setlhako ka phoso. O ne a tshega jaaka a itumelela sebakana se se edileng mo gare ga ditiragalo tsa semmuso tse di farologaneng tse di nnileng gona morago ga kgololo ya gagwe gotswa kgolegelong.

“Ka nako dingwe, go mo tshikeng go ka gaisa.” ~ Nelson Mandela