Madiba o Sega Seeta sa Gagwe Ge a Raga Kgwele ya maoto

© Dr Peter Magubane
Madiba o sega ge seeta sa gagwe se tšwa ka ge a raga kgwele ya maoto.
©Dr Peter Magubane
Mandela o be a ratwa ke bathekgi ba gagwe gomme o be a le leswao la tokologo go batho ka moka. Gantšhi a bonwa bjalo ka seswantšho sa bomodimo ka Aforika Borwa, gomme o be a bonwa bjalo ka pilara ya maatla ya kholofelo ka ditšhabeng tša bathobaso. O be a na le maikarabelo le ditšhwanelo tše ntšhi go tlatšeletša go swana le dikopano tša semmušo le dipoledišano tšeo di bitšwago, go Nelson Mandela wa go iša maswafo fase le go ba le hlompho.

©Dr Peter Magubane
Ka mahlatse, o be a kgona go tsenela ditiragalo tše ntšhi tšeo e sego tša semmušo go bontšha lehlakore la gagwe la go swaswa. Ka tiragalo ya go swan le ye, bathekgi ba African National Congress (ANC) ba be ba kgobokaneditše moetapele wa bona ge a raga kgwele ya maoto gomme ka kotsi a lahlegelwa ke seeta sa gagwe. O segile ka ge a ipshina ka nako ye e iketlilego gareng ga mehutahuta ya ditshepedišo tša semolao tšeo di lateletšego go lokollwa ga gagwe kgolegong.

“Ka dinako tše dingwe, go wela mo go moloko go ba mogolo.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie wo mo maikutlong, diva ya mmino wa pop ka Aforika Borwa, o gakere Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetše gae ga gagwe ka Soweto ka morago ga go lokollwa kgolegong ka 1990. Nelson goletše ka 8115 Mmileng wa Vilakazi gomme go tloga fao e be e ta fetolelwa...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela o hwetša lengwalo la Bongaka go tšwa ka Yunibesithing ya Witwatersrand ka Johannesburg....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bahlohletši ba sepolotiki ba go fapafapana, go akaretša le Nelson Mandela, yo e bego e le ramolao ka nako yeo ba be ba latofatšwa ka go senyetša mmušo ka bo1950 mengwageng...more