uMadiba uyahleka, logama isihlangu sakhe siphuma ekhaba ibhola

© Dr Peter Magubane
uMadiba uyahleka, xa isihlangu sakhe sipoqa ekhaba ibhola

©Dr Peter Magubane
uMadiba uyahleka, xa isihlangu sakhe sipoqa ekhaba ibhola
uMandela wayethandwa ngabalandeli bakhe, njenge mbonakaliso yenkululeko kumntu wonke. Uye abonakale njenge siThixo esithile eMzantsi Afrika, kwaye ebonwa njengo momelezi onikeza ithemba kwindawo zabantu abamnyama. Waye nemisebenzi emininzi eyayinyanzelekile ayenze njenge mihlangano, nodliwano ndlebe, ezazifuna azole, ahlonipheke njengo Nelson Mandela. Ngenthlahla, waye kwazi ukungena indibano zolonwabo, avumele icala lakhe elikhulekileyo libonakale.

©Dr Peter Magubane
uMadiba uyahleka, xa isihlangu sakhe sipoqa ekhaba ibhola
Kwindibano ezinje, abalandeli be African National Congress (ANC) bangqunge inkokheli yabo njengoko wa khaba ibhola walahlekelwa sisihlangu ngempazamo. Wahleka ekonwabele ukukhululeka, nangona kwakukho imihlangano emveni kokuphuma eluvalelweni.

'Maxa wambi, iwela kwisizukulwana ukongamela. Usenokuba seso sizukulwana songameleyo. Vumela ubungangamsha bakho buchume.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

uBrenda Fassie, umculi we Pop othandwayo eMzantsi Afrika egcwele yimizwa, wonga uMandela...more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

uNelson Mandela ubuyela kwikhaya lakhe eSoweto, emveni kokuphuma entolongweni ngo 1990. uNelson Mandela, ukhule kwa no 8115, kwisi talato iVilakazi, yona leyo yajikwa yenziwa iziko le mbali....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

uMandela ufumana iwonga le Honorary Doctorate kwi Yunivesithi yase Witwatersrand eRhawutini...more

Mandela 100 - Timeless Madiba

uMandela ubulisa abalandeli bakhe ngaphandle kwe ndawo yokuthandaza yamaJuda ePitoli....more