uMadiba uyahleka, logama isihlangu sakhe siphuma ekhaba ibhola

© Dr Peter Magubane
uMadiba uyahleka, xa isihlangu sakhe sipoqa ekhaba ibhola

©Dr Peter Magubane
uMadiba uyahleka, xa isihlangu sakhe sipoqa ekhaba ibhola
uMandela wayethandwa ngabalandeli bakhe, njenge mbonakaliso yenkululeko kumntu wonke. Uye abonakale njenge siThixo esithile eMzantsi Afrika, kwaye ebonwa njengo momelezi onikeza ithemba kwindawo zabantu abamnyama. Waye nemisebenzi emininzi eyayinyanzelekile ayenze njenge mihlangano, nodliwano ndlebe, ezazifuna azole, ahlonipheke njengo Nelson Mandela. Ngenthlahla, waye kwazi ukungena indibano zolonwabo, avumele icala lakhe elikhulekileyo libonakale.

©Dr Peter Magubane
uMadiba uyahleka, xa isihlangu sakhe sipoqa ekhaba ibhola
Kwindibano ezinje, abalandeli be African National Congress (ANC) bangqunge inkokheli yabo njengoko wa khaba ibhola walahlekelwa sisihlangu ngempazamo. Wahleka ekonwabele ukukhululeka, nangona kwakukho imihlangano emveni kokuphuma eluvalelweni.

'Maxa wambi, iwela kwisizukulwana ukongamela. Usenokuba seso sizukulwana songameleyo. Vumela ubungangamsha bakho buchume.” ~ Nelson Mandela