UMadiba uyahleka lokha athi urarha ibholo inyathelo lakhe liphuma

© Dr Peter Magubane
UMadiba uyahleka lokha athi urarha ibholo inyathelo lakhe liphuma.
©Dr Peter Magubane
UMandela bekathandwa balandeli bakhe, begodu iliphawu lekululeko labo boke abantu. Udlala abonwa njengoZimu eSewula Africa, bekabonwa njengesika yamandla, neyethemba ebantwini abanzima bekanemithwalo yemfanelo kanye nembopho ebekufanele aziphethe, njengokuya emihlanganweni, nenkulumiswaneni, ebezitlhoga uMandela ohloniphekileko.
©Dr Peter Magubane
Ngetjhudu, bekakgona ukuya eminyanyeni eminengi atjengise ihlizwakhe ekhanyako. Komunye umnyanya onjalo, abalandeli be-African National Congress (ANC) bebamzombelezile umdosiphambili wabo lo, lokha athi urakga ibhola inyathelo lakhe liphuma ngephoso. Wahleka lokha nakathabela iskhathi sokuzigedla ngaphakathi kweenyathelo ezihlelekileko ezalandela ukukhutjhwa kwakhe ngetrongweni.

"Kesinye isikhathi ubukhulu buwela esizukulwaneni. Ungaba ngiso isizukulwane esikhulweso. Ubukhulu bakho abutjhakaze." ~ Nelson Mandela