Viognier

Ṱhaluso

Ndi inwe ya veini tshena ,ine ya vha na vhushaka na Piedmontese grape, Freisa. Dzina heḽi ḽi bva kha ipfi ḽa Celtic Vidu, zwine zwa amba khuni.

Hune ya bva Hone

Ibva Dalmatia hune kha ḽa ṋamusi ha ḓivhiwa sa Croatia u bva hafho vha Roman Emperor marcus Aurelius Equitius Probus, vha pomokiwa uri vho i dzhia vha i isa kha ḽa France henefha nga vho 280 AD.
Zwo vha zwi tshi khou konḓa nga phylloxera epidemic, ine yo vhaisesa masimu manzhi nga centuari ya 19 ya toda u fhela. Henefha nga ṅwaha wa 1980s ya ṱavhiwa Rhone Valley,ine nga henetsho tshifhinga yo ḓo wisiwa nga phylloxera epidemic, ine yo huvhadza na dzi tsimu nnzhi dza European nga setshuari ya 19 zwenezwo zwo ita uri i tode u fhedziwa.
Henefha nga zwifhinga zwa vho 1980 ya dovha hafhu u ṱavhiwa, nga hezwo zwifhinga ya vhaliwa na dzinwe dzothe dzine dza vha mulayoni kha lifhasi, yo tou haniwa nga mavu maṱuku asa swiki na 20 ha. Zwo ita uri tshivhalo tshayo tshi tou hula vhukuma ubva zwezwo u swika na ṋamusi, I tshi khou iswiwa nga madzingu o fhambananaho kha ḽifhasi.

Manwe Madzina

Dzina ḽayo ḽa vhukuma ndi Vugava Bijela nahone ya dovha ya divhiwa sa Petit Vionnier na vionnier.

U Bveledzwa hayo kha ḽa Afrika Tshipembe

Charles Back wa Fairview hangei Paarl ndi ene we a tou vha kha vhuḓilangi vhukuma uri akone u divhisa Viognier kha ḽa Afrika Tshipembe. Tshimela tshayo tsha u tou thoma tsho ḓisiwa kha ḽa Afrikka Tshipembe nga ṅwaha wa 1989 Back havha ene muṱavhi wa u tou thoma wa u bveledza tshimela tshine tsha vhidzwa Viognier ine ya vha veine yo talatadzwaho nga nwaha wa 1990s.

Madzingu ane ya vha uri yo Ṱavhiwa khao

Kha ḽa Afrika yo nga dzinwe dzine dzi sa tou vha nnzhi fhasi ha bveledziso ya dzi veini kha ḽa Afrika Tshipembe. Naho zwo ralo yo ṱavhiwa hoṱhe hune havha uri huna mveledziso ya dzi veini, hune Paarl ya kha ḓi vhaliwa kha yone khulwanesa, ya tevhela nga Swartland na Stellenbosch.
Tshimela tshi a kondelwa u mela fhethu hune havha uri huna mutsho u si wavhuḓi, I ḓisa muthetshelo wavhuḓi fhedzi arali yo ṱavhiwa fhethu hune havha uri hu a rothola, sa tsumbo arali yo ṱavhiwa tshilimo fhethu hune ha dzulela u rothola nga mvelo.

U Aluwa

Iya aluwa, yo linganela henefha kha vhukale ha 6t/ha na 8t/ha

U Kaṋiwa

Iya tṱavhanya u kaṋiwa, ubva henefha magumoni a ṅwedzi wa phando,uḓa vhukati ha nwedzi u tevhelaho wa Luhuhi.

Mitshelo

Ina mitshelo mitshena ine ya vha na muvhala wo yaho kha tshitopi musi wo no tou vhi bva tshoṱhe. Mitshelo ndi miṱuku, ya vha na tshivhumbeo tsho ṱandavhuwelaho matungo, na lukanda lutete. Lukanda lwayo luna muthetshelo wo no nga wa mutshelo.

Maṱari

Maṱari ana tshivhumbeo tsho linganelaho tsha vhukati, o ita tshipulumbu. A vha na vhana vhaṱanu.

Malwadze na Zwitshinyadzi

Matsinde a fanela u tumuliwa u shavha ḓuvha ngauri ḽi tshinyadza, na uri zwithusa uri hu kone u dzhena ḓuvha zwavhuḓi. Muri hoyu a u funi fhethu hune ha vha na matshava kana ho no rotholesa arali wa ṱavhiwa fhethu hune havha uri hu na mavu matete.

Mushumo

Iya kona u ḓiimisa nga yoṱhe kana ya vanganyiwa na veiini tsuku kana tshena, sa Chardonnay kana Shiraz.

Muthetshelo

Kha ḽa Afrika Tshipembe i ṱanganyiswa na maṱari ano nga swiri na maberegisi, mitshelo yo tangananaho, mutoli na dzinwe tshaka.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe