Viognier

Inchazelo

iViognier yinhlobo yewayini lemhlophe, lehlobene kakhulu kumagilebisi ePiedmontese, Freisa. Leligama noma lelibito lisuselwa egameni le Celtic lelitsi vidu, lelisho sigodvo.

Lapho Avela Khona

Lenhlobo ivela eDalmtia – yatiwa ngekutsi yi Croatia namuhla – kusuka lapho Marcus Aurelius Equitius Probus we Roman Emperor, ngekusho, wayitsatsa wayimikisa eFrance ngesikhatsi semakhulu lamabili nemashumi lasiphohlongo. Lenhlobo yashaywa ngekucina sifo se phylloxera, lenciphise tivini tase Europe ekupheleni kwemnyaka welishumi nemfica yacishe yababete umndeni.
Ngemnyaka wa 1980, kuhlanyela eRhone Valley, le ngalesosikhatsi yayentelwe cishe bonkhe lebebahlanyele iViognier mhlaba wonkhe, yaliwa kunsimu lengemashumi lamabili bukhulu. Kwatiwa kwaleliwayini kukhulile kusuka ngalesosikhatsi kuze kube ngunamuhla, iViognier ihlanyelwe etindzaweni letikhicita liwayini mhlaba wonkhe.

Lamanye Emagama/Emabito

Ligama lalenhlobo lelingilo kwakuyi Vugava Bijela futsi iphindze yatiwa kutsi yiPetit Vionnier ne Vionnier.

Kukhicitwa eNingizimu Afrika

Charles Back wase Fairview lose Paarl bekunguye lobekahambisa ekwetfuleni iViognier la Ningizimu Afrika. Sitjalo sekucala saletfwa la Ningizu Afrika ngemnyaka wa 1989 wase Back ubawekucala lowakhokha lesitjalo noma sihlahla waphindze wakhulula liwayini leViognier ngemnyaka wa 1990.

Tindzawo/Tigodzi Tekukhicita

Le Viognier isamelele indzawo lencane yendzawo lephelele lengephansi kwalapho kukhokhwa khona iwayini yemagilebisi la Ningizimu Afrika. Lenhlobo ikhulisiwe noma ihlanyelwe etigodzini lapho kukhicitwa khona liwayini kulelive, na Paarl lobuke tindzawo letinkhulu letinaletihlahla, lolandzelwa yi Swartland kanye ne Stellenbosch.
Ibe lenhlobo ikhula ngephansi kwendzawo leshisa kancane, incumbi yetinhlobo temawayini tiyatfolwa uma tikhokhwa ngaphansi kwendzawo lepholile, njengetindzawo letisetulu letingemawa noma nayihlanyelwe etindzaweni letisendzaweni lonemoya lopholile wase hlobo.

Kukhula

Lenahlobo ikhula ngalokusemkhatsini, nelinani lelivumako lelingaba ngemahekitha lasitfupha kuya kulasiphohlongo.

Kuvutfwa

Ivutfwa ngekushesha, kusuka ekupheleni kwenyanga ya Bhimbidvwane kuya ehhafini yesibili yenyanga yeNdlovana.

Emagungumence

Lamagungumence lamhlophe saluhlata atfola lokusamtfubana longatsi unsundvu lomacashata nasekuavutsiwe. Lamagungumence mancane, amise kwendingilizi nesikhumba lesicinile. Lenyama inekuvelela lokungatsi titselo.

Emacembe

Lamacembe asemkhatsini ngelinani, ayindingilizi phindze anamatsatfu kuya kulasihlanu emacembe lasandingilizi.

Tilokanyane nemagciwane

Lamavini afutfwe kuze atovikeleka ekubulalweni lilanga nesiciniseko kukhanya lokukahle. Lenhlobo iyincelencele kumuhlwa phindze ingakhula ibotrytis uma ihlanyelwe emhlabatsini lovutsiwe.

Kusetjentiswa

Litsengiswa njengenhlobo yinye yewayini noma ihlanganiswe nalamanye labovu noma lamhlophe, kufana ne Chardonnay noma iShiraz.

Kuvelela

Emaklonisi ala Ningizimu Afrika ahlangana netimbali temawolintji, emampentjisi, titselo, luju kanye netipayisi.

Translated by Phindile Malotana