Viognier

Ihlathululo

I-Viognier imhlobo wamaderibe wewayayini emhlophe, kanti-ke ifuze nofana ihlobane khulu nomhlobo owaziwa nge-Piedmontese grape, Freisa. Igameli lisuselwa kele-Celtic elithi: vidu,lihlathulula isigodo.

Indabuko/Imvelaphi

Umhlobo lo udabuka e-Dalmatia – nekuyindawo eyaziwa ngokuthi yi-Croatia namhlanjesi – ukusuka lapho i-Roman Emperor Marcus Aurelius EquitiusProbus, kubonakala kwanga bayithatha bayisa enarheni ye-France ngesikhathi esibizwa nge-280 AD.
Umhlobo lo woniwa kumbi mhlobo bulwelwe obubizwa nge-phylloxera epidemic, kwathi ngesikhathi se-19th Century wasabalaliselwa eemvandeni ezinengi ze-Europe, begodu wapheze watjhabalala. Ngeminyaka yabo-1980s, iinthelwezi e-Rhone Valley, ngaleso isikhathi nebekungizo pheze ebezithela umhlobo we-Viognier emhlabeni zombelele, isibalo sazo sehla nge-20 ha.
Idumo lomhlobo lo wewayini lathuthuka khulu ngaleso isikhathi nanamhlanje, i-Viognier itjalwa pheze kizo zoke iindawo ezikhiqiza iwayini.

Amanye Amagamawo

Igama lomhlobo lo lendabuko begade kuthiwa yi-VugavaBijela begodu yaziwa njenge-Petit Vionnier kanye Vionnier.

Ukukhiqizwa eSewula Afrika

I-Charles Back of Fairview e-Paarl begade kungiyo edlala indima ekulu ekuthuleni umhlobo we-Viognier eSewula Afrika. Iinsetjenziswa zomhlobo wesitjalwesi zangeniswa eSewula Afrika ngomnyaka ka-1980 begodu u-Charles Back waba mkhiqizi wokuthoma ukutjala bekakhiphe iwayini etlolwe: Viognier labelled wine ngabo-1990s.

Umkhiqizo Weemphande

I-Viognier isajamele incenye encani yendawo engaphasi kwalezo ezikhiqiza iwayini eSewula Afrika. Nokho umhlobo lo ukhe watjalwa kizo zoke iimFunda ezikhiqiza iwayini enarheni le, kuthi i-Paarl ibenesibalo somkhiqizo esiphezulu endaweni le, ilandelwe yi-Swartland kanye ne-Stellenbosch.
Nanyana umhlobo lo upha inzuzo ehle lokha nawukhiqizwa ngaphasi kpbujamo obufuthumeleko, nokho kuvame ukuphumeleliswa imihlobo eminengi yomnambitho lokha ikhiqizwa eendaweni ezipholileko, endaweni ezifani neenqongolo zesewula nofana lokha nayitjalwe eendaweni ezithola umoya opholileko wehlobo.

Ukukhula Nokuthela Kwawo

Umhlobo lo ukhula ngokulingeneko, ngesilinganiso somkhiqizo obalelwa ukusuka ku-6 t/ha to 8 t/ha.

Ukuvuthwa

Uvamise ukuvuthwa kusese nesikhathi, ukusuka ekupheleni kwenyanga kaTjhirhweni ukuya esiquntwini sakaMhlolanja.

Umomori

Umhlobo wombala ohlaza satjani wamamomori ubanombala osarulana ovangeke ngozotho nasele uvuthwe ngokwaneleko. Umomori lo mncani, wakheke njenge qanda kanye namakelo amatsikana. Ilingaphakathi linomnambitho weenthelo omnandi.

Amakari

Amakari akhula ngesilinganiso esiphakathi, arondo begodu aneencenye ezisiphetho esiziipenda ezihlanu.

Iintjhabalalisi Namalwelwe

Iimithi yomhlobo le idinga ukunakekelwa bewuvikelwe ukubalekela ukoniwa lilanga nokuqinisekisa bonyana ifumana umkhanyo owaneleko. Umhlobo lo ubuthakathaka khulu naziza ekutjhwabeni kwangaphambi kwesikhathi begodu lokho kuvame ukubangela ukubola okubizwa nge-botrytis nawutjalwe endaweni yehlabathi enothe khulu.

Umsebenzawo

Ithengiswa njenge wayini ekhamba yodwa nofana evangwe neminye imihlobo efaka hlangana umhlobo obomvu nofana omhlophe, ofana ne-Chardonnay nofana i-Shiraz.

Umnambitho

Imihlobo yeSewula Afrika ihlotjaniswa namathuthumbo wombala welamuna avamise ukutjengisa bona isitjalo siyathela, iimperegisi, iinthelo ze-tropical, iluju kanye nemihlobo engakajayeleki.

Translated by Johannes Nkosinathi