Viognier

Tlhalošo

Viognier ke mohuta wo mošweu wa beine gomme ka pelego e tswalana le merara ya Piedmontese, Freisa. Leina la gona le tšwa go letšu la Celtic le bitšwa vidu, lona le ra gore “legong”.

Tlholego

Tlholego ya mohuta ke Dalmatia – lehono e tsebega e le Croatia – Kua mmušo wa Boroma Marcus Aurelius Equitius Probus, ba tšerego mohuta wo ba o iša kua France ka mengwaga ya 280 AD. Mohutao ile wa itia ke virus ya phylloxera, yeo e ilego ya senya dirapa tša merara ka ngwagakgolo ya 19 gomme e nyakile go hwa.
Ka bo 1980s, dibjalo tša kua Rhone Valley, di ile tša fokotšega go fihla 20 ha, gomme ka nako yeo di be dibjalo kamoka tša Viognier tša nnete mo lefaseng. Tumo ya beine e ile ya gola, gomme lehome Viognier e bjetšwe dileteng tše ntši tša go tšweletša dibeine mo lefaseng.

Maina a Mangwe

Leina la tlhago la mohuta wo e be e le Vugava Bijela e bile e tsebega e le Petit Vionnier le Vionnier.

Tšweletšo mo Afrika Borwa

Charles Back wa Fairview kua Paarl e be e le moetapele yo a be a hlala go hlama bja Viognier mo Afrika Borwa. Setlabakelo sa sebjalo se ile sa rekwa ka ntle, sa tlišwa mo Afrika Borwa ka ngwaga wa 1989 Gomme Back o ile a ba motšweletši wa pele wa go bjala le go likolla beine Viognier ka ngwaga wa 1990.

Selete sa Tšweletšo

Viognier e sa emela seripa se se nnyane sa palomoka ya lefelo leo le lego tlase ga tšweletšo ya beine mo Afrika Borwa. E fela mohuta wo o bjetšwe dileteng ka moka tša go tšweletš dibeine mo nageng gomme Paarl ke lona lefelo le legolo e be go latela lefelo la Swartland le Stellenbosch.
Le ge mohuta wo o dira gabotse gare ga peelano ya boemo bja boso ba go fiša, phapantšho e ntši ya menkgo goba mohlodi e kgonega tlase ga peelano ya boemo bja boso bjo bo fodilego. Go swana le kua motheoša wa borwa w aka godimo gob age o bjetšwe mafelong a lego selemong.

Go Gola

Mohuta wo o gola ka mokgwa o lekanetšego le puno ya palogare ya go lekana le 6 t/ha to 8 t/ha.

Go Butswa

E butswa ka pela, go thoma ka mafelelo a kgwedi ya January go fihla ka magareng a kgwedi ya febereware.

Dithetlwa

Di dithetlwa tše šweu tša go ba le bo tala di hwetša mmala wa serolane ge di gola. Di dithetlwa ke tše nnyane ka bogolo gomme do na le sebopego sa oval le letlalo le le sese. Nama yona e na le tatso ya go ba le tondi.

Matlakala

Matlakala a na le bogolo bja ka magareng le sebopego sa nkgokolo gomme a na le mathoko a matlhano.

Dikhukhwane le Malwetši

Diripa di swanetše gore di tswalelwe gore di se senywe ke letšatši le gore letšatši le tsenelele gabotse. Mohuta wo o bokoa go mafofa a dibjalo gomme o ka hwetša botrytis ge o ka bjalwa mo mobung o mogolo.

Šomišo

E rekišwa bjalo ka mohuta o tee wa beine goba motswako wa go kopanywa le mohuta o mošweu goba mohuta wo hubedu, bjalo ka Chardonnay goba Shiraz.

Tatso

Mafahla a mo Afrika Borwa o tswalanya le matšoba a namune, peaches, seenywa sa molatšatši, todi ya dinose le exotic spices.

Translated by Lebogang Sewela