Nelson Mandela na Ruth First

©Dr Peter Magubane
Nelson Mandela ucoa nalomunye wepolitiki Ruth First, Umka Joe Slovo, lobekangumabhalane jikelele we Phathi Yemakhomanisi yala Ningizimu Afrika.
Ruth First abesikhulu lesilicabane lesilwa nelubandlululo kanye nembali namunye lowatfola emalunga aKhongolose wase Ningizimu Afrika. Abephindze angumhleli we Mnakekeli, Lolwela Kukhuluma kanye ne Mnyaka Lomusha,abhala ngekuphula kwemtsetfo kwe Lubandlululo. Ngesikhatsi semnyaka wa 1960, First abebekwe yedvwa emalanga lalikhulu nemashumi nakunye nesikhombisa wase uyohlala eNgilandi. Wabulawa ngencwadzi yebhomu eMaputo, Mozambique. First abeshade nelicabane lelinye Joe Slovo futsi bebanebantfwana lababili.


Nelson Mandela abengumngani wa Ruth bebavame kukhuluma ngetepolitiki kanye ne mnyakato wekukhululeka. Bebasolwe ngemnyaka wa 1955 ngekuvukela umbuso base bayadedelwa nga 1961. Lesisitfombe simkhokha akhuluma na First ngesikhatsi selicala labo.

“Natsi njalo sitofa kepha loko lesikungeta ngenhlangano yebuve bemvelaphi yetfu letophila ikhona kitsi sikhatsi sonkhe.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie lobekatsintsekile, umhlabeleli lowatiwako wase Ningizimu Afrika, watsandvwa ngu Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela ubuyela ekhaya lakhe eSoweto ngemuva kwekukhululwa ejele nga 1990. Nelson wakhulela eNo. 8115 eSitaladini saseVilakazi futsi kusuka lapho laguculwa laba ngumsamo ngendlela letsite....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela abetsandvwa balandzeli bakhe kanye neluphawu lenkhululeko lwabo bonkhe. Uvame kubonwa njengemuntfu longunkhulunkulu eNingizimu Afrika, futsi abebonwa njengensika...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela watfola umchele webudokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli....more