UNelson Mandela no Ruth First

©Dr Peter Magubane
UNelson Mandela uqoqa nomlweli kululeko u-Ruth First, umka Joe Slovo, ebekungamabhalane we-Communist Party yeSewula Africa.
URuth first bekulweli wekululeko obalulekileko, begodu amtloli, bekangomunye wabatlami beSouth African Congress Democrats (COD). Begade amtloli we-the Guardian, fighting talk and the new Age, abhala ngokungaphathwa kuhle kwabantu abanzima ngurhulumende webandlululo ngeminyaka yabo-1960 kokuthoma bekahlaliswa yedwa ehlukaniswa nezinye iimbomtjhwa amalanga-117, waya ekudingisweni e-England. Wabulawa ngokobana athunyelwe incwadi enesthuthumbisi eMaputo, eMozambique. U First waye Tjhade nomunye ebekalwela ikululeko uJoe Slovo begodu bebanabentwana ababili.

UNelson Mandela bekamgani noRuth begodu bebanande bakhuluma ngendaba zepolotiki nejima lokukhululwa kwabantu. Basolwa bobabili ngokulinga ukuketula umbuso ngonyaka ka-1955 bakhitjhwa acquitted ngonyaka -1961. Isthombesi simtjengisa akhuluma no- First emlandwini wabo wokulinga ukuketula umbuso.

“Nathi sizokufa kodwana lokhu esikunikela ngokuhlanganyela emvelaphini yamasiko wenararha kuzohlala unomphela.” ~ Nelson Mandela