uNelson Mandela no Ruth First

©Dr Peter Magubane
uNelson Mandela uncokola netshantliziyo uRuth First unkosikazi ka Joe Slovo, owayengu nobhala jikelele we qela lama Komanisi elaziwa njenge Communist Party of South Africa
Itshantliziyo noMbhali
uRuth First wayelitsha Ntliziyo elaziwayo elalichasene nobandlulo kwaye ekwanguye nombhali nelinye lama lungu athi aseka iSouth African Congress of Democrats (COD). Wayengu mhleli we Guardian, Fighting Talk, kunye ne New Age, ebhala ngentswela bulungisa karhulumente wocalucalulo. Ngexesha lo 1960, waye waphantsi kovalelo labucala iintsuku ezilikhulu, eline shumi nesixhenxe (117) waze waya elubhacweni eNgilane (England). Waye wabulawa nge bhombo eyayingathi yincwadi eMaputo, eMozambique. Wayetshate nelinye itsha Ntliziyo uJoe Slovo, kwaye benabantwana ababini.

uNelson Mandela wayengumhlobo no Ruth First, kwaye behlala bethetha ngezo politiko no mzabalazo. Baye batyholwa bobanini ngo 1955 ngokungcatsha bafunyaniswa bengena tyala ngo 1961. Lomfanekiso ubonakalisa uMadiba ethetha no First kwityala labo lokungcatsha umbuso.

“Nathi siseza kufa kodwa oko sizakuthi simanyane sithathe inkxaxheba kubuntu bamasiko ethu kuyakuphila unaphakade sele singekho thina.” ~ Nelson Mandela