Nelson Mandela le Ruth First

©Dr Peter Magubane
Nelson Mandela o tsere dikgang le mohlehleletši Ruth First, mosadi wa Joe Slovo, yo e bego e le Mongwaledi Pharephare wa Mokgatlo wa Bokomonise wa Aforika Borwa.
Ruth First e be e le mhohleletši o kgahlanong le khethololo wa go tuma le mongwadi le le lengwe la maloko a go thoma Kopano ya Bademokrate ya Aforika Borwa (COD). Gape o be a le morulaganyi wa Guardian, Fighting Talk le New Age, a ngwala ka ga tlhokego ya toka ya Kgethologanyo. Nakong ya bo1960’, First o be a le ka tswalelelong ya botee kakgolegelong ya matšatši a 117 gomme ya nageng ya ka ntle ka Engelane. O ile a bolawa ka pomo ya lengwalo ka Maputo, Mozambique. First o be a nyetšwe ke mohlohleletši Joe Slovo gomme ba be ba na le bana ba babedi.

Nelson Mandela le Ruth e be e le bagwera gomme ba be ba dula ba bolela ka dipolotiki le lesolo la tokologo. E be e le balatofatšwa mmogo ka ngwaga wa 1955 ka go senyetša mmušo gomme ba lokollwa ka ngwaga wa 1961. Seswantšho se se gatitše yena a tšere dikgang le First ka tshekong ya bona ya go senyetša mmušo.

“Le rena re tla hwa eupša seo re le mmogo re tla bago le seabe go tša boitsebišo ba setšo bja rena ba bosetšhaba bo tla tšwela pele go phela go feta rena.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie wo mo maikutlong, diva ya mmino wa pop ka Aforika Borwa, o gakere Mandela....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela o be a ratwa ke bathekgi ba gagwe gomme o be a le leswao la tokologo go batho ka moka. Gantšhi a bonwa bjalo ka seswantšho sa bomodimo ka Aforika Borwa...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela o hwetša lengwalo la Bongaka go tšwa ka Yunibesithing ya Witwatersrand ka Johannesburg....more