Madiba ne Msiti wakhe Zelda La Grange

© Dr Peter Magubane
Madiba kanye nemlekeleli wakhe Zelda la Grange ngemuva kwemhlangano webemaphephandzaba kusisekelo se Nelson Mandela
Zelda La Grange watalelwa eNingizimu Afrika ngesikhats selubandlululo. Nakacedza libanga lesibili kubanga leliphakeme kute mfundvo wafuna umsebenti ehhovisini lebunggameli lekucala. Wabese uyakhetfwa nga 1999 nguye mandela kute atosala kumisebenti yakhe nasekatsetse unhlala phansi. Watfola umklomelo kutinhlangano letiningi ngemfundvo yakhe nemsebenti lawentela Nelson Mandela longasekho emhlabeni.

Ngenyanga yeNhlaba natilishumi nemfica ku 2014 wakhokha incwadzi lebeyinesihloko lesitsi “ Kusile, Mnumzane Mandela” kwatsi ngenyanga yeNgongoni ku 2014 incwadzi yakhe yamemetelwa kutsi ‘Nguyona Itsengiswe kahle Kuloyomnyaka’ la Ningizimu Afrika kanye nase Brazil nga 2015. Nyalo usebenta njengemulekeleli kuSisekelo se First for Women (Bomake Kucala). Uyachubeka nekukhutsata bantfu ngekwenta tinkhulumo letibakhako ngekubatjela ngemphilo yakhe.

“Ngisijabulele lesimangaliso lesikhulu kanye nekukhululeka kwemiphakatsi lapho khona bantfu bahlala ndzawonye ngekuthula kanye nekulingana ngematfuba. Kuyintfo lenhle lengetsemba kutsi sitoyiphila phindze siyifeze. Kepha uma kudzingeka, kuyintfo lenhle ngekutsi ngitimisele kuyifela.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela ubuyela ekhaya lakhe eSoweto ngemuva kwekukhululwa ejele nga 1990. Nelson wakhulela eNo. 8115 eSitaladini saseVilakazi futsi kusuka lapho laguculwa laba ngumsamo ngendlela letsite....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela abetsandvwa balandzeli bakhe kanye neluphawu lenkhululeko lwabo bonkhe. Uvame kubonwa njengemuntfu longunkhulunkulu eNingizimu Afrika, futsi abebonwa njengensika...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela watfola umchele webudokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bantfu bepolitiki labehlukahlukene, kufaka ekhatsi Nelson Mandela, lobekangumumeli ngalesikhatsi ema njengemsolwa wekuboshelwa kulwisa hulumende ngemnyaka welibandlululo nga 1950....more