UMadiba noMsizi Wakhe uZelda La Grange

© Dr Peter Magubane
uMadiba nomsizi wakhe (PA) u Zelda la Grange ngemuva kwesethulo kwabezindaba e Nelson Mandela Foundation.

UZelda la Grange wazalwa ngenkathi yobandlolulo. Ngemva kokuqeda imfundo yakhe yesibili wafaka isicelo somsebezi ehhovisi likaMongameli wokuqala wenkululeko. Wakhethwa ngo-1999 nguMandela ngokwakhe ukuba ahlale emisebenzini yakhe ngemuva kokuthatha umhlalaphansi. Uye wanikezwa imiklomela ezinhlanganweni ngokuzinikezela nokukhonza kwakhe kuNelson Mandela.

NgoJuni 19th 2014 wakhipha imibhalo yakhe ethi "Good Morning, Mr Mandela" futhi ngoZibandlela 2014 incwadi yakhe yamenyezelwa ukuba yiyona 'uMthengisi Omhle Wonyaka' eNingizimu Afrika naku-2015 eBrazil. Njengamanje ukhonza njengoMphathiswa weSisekelo sokuQala sabesifazane. Uqhubeka ekhuthaza abantu ngokukhuluma ngokugqugquzela ngokuhlanganyela ngempilo yakhe.

“Ngiyengabamba ngothando engqondweni yami iphupho lokubona isizwe esikhululekile nesibusa ngokwentando yeningi lapho bonke abantu behlala ndawonye ngokuthula futhi benamathuba alinganayo.Kuyiphupho elisemicabangweni yami enginethemba lokuthi ngizokuliphila futhi ngilibone liphumelela. Kodwa uma kudingeka, Kuyiphupho elisengqondweni yami engizimisele ukuba ngingalifela.~Nelson Mandela