Madiba le Mothuši wa gagwe wa boyena Zelda La Grange

© Dr Peter Magubane
Madiba mothuši wa boyena Zelda la Grange ka morago ga kopano ya boraditaba ka Setheong sa Nelson Mandela.
Zelda la Grange o belegweg ka nakong ya Khethologanyo ya Aforika Borwa. Ka morago ga go fetša thuto ye e phagamego ya gagwe o dirile kgopelo ya mošomo ka kantorong ya mopresidente wa mathomo wa demokrasi. Go tloga fao o ile a kgethwa ka 1999 ke Mandela ka boyena go dula ka ditirelo tša gagwe morago ga go rola modiro. O abilwe difoka ke mekgatlo ye mmalwa ka boikgafo bja gagwe le tirelo go mohu Nelson Mandela.

Ka Phupu 19 2014 o phatlaladitše puku ya bophelo ya sehlogo “Good Morning, Mr Mandela” gomme ka Manthole 2014 puku ya gagwe e bile ya tsebagatšwa go ba ye ‘Morekiši wa Ngwaga o Kaone’ ka Aforika Borwa le ka 2015 ka Brazil. Gabjale o šoma bjalo ka Mookamedi wa First for Women Foundation. O tšwela pele go hlohleletša batho ba ka dipolelo tša go fahlela ka go abelana ka maitemogelo a gagwe a bophelo.

“Ke hlologetše maikemišetšo a temokrasi le setšhaba se se lokologilego ka moo motho ka moka a dule mmogo ka kwano le menyetla ya go lekana. Ke maikemišetšo ao ke tshephago go phela le go a fihlelela. Eupša ge go hlokagala, ke maikemišetšo ao ke ikemišeditšego go hwa.” ~ Nelson Mandela