UMandela nomkgelebhi wakhe u- Zelda la Grange

© Dr Peter Magubane
UMandela nomsizi wakhe uZelda la Grange ngemva kwekhomference yababikindaba e-Nelson Mandela Foundation.
UMandela nomkgelebhi wakhe u-Zelda la Grange owabelethelwa eSewula Africa ngeskhathi sebandlululo Ngemva kokobana aqede iimfundo zakhe zamabanga aphezulu, wafaka isbawo somsebenzi ema ofisini karhulumende wokuthoma wentando yenengi Wakhethwa nguMandela ngokwakhe ngonyaka ka-1999 kobana aragele phambili nokumsebenzela nangemva kokobana athathe umhlalaphasi. Waphiwa unongorwana zinhlangano ezinengi ekuzinikeleni kwakhe lokha nakasebenzela uMandela.

Ngezi -19 zakaMgwengweni ngonyaka ka-2014 wakhipha Incwadi yakhe ebizwa “Good Morning, Mr Mandela “ngoNobayeni ka-2014 kwamemezelwa bona incwadi yakhe leyo, ngeyathengisa khulu ukuzendlula zoke lapha eSewula Africa. Nangonyaka ka-2015 eBrazil. Kwanjesi usebenza njengomvikeli we- First for Women Foundation. Uragela phambili ukugcugcuzela abanye ngenkulumo zakhe nokwabelana ngendaba zakhe zepilo.

“Ngibeke eduze kwehliziyo yami, umbono wesitjhaba esinedemokhrasi begodu nesitjhaphulukileko, lapha boke abantu baphilisana ngokuthula begodu banamathuba alinganako. Kumbono engithemba ukuwuphilela, nokuwubona uphetheka kodwana Zimuwami, nakunetlhogeko kumbono engizimisele ukuwufela.” ~ Nelson Mandela