Vho-Madiba na muthusi wa vho wa tsini Zelda La Grange

© Dr Peter Magubane
Vho- Madiba na muthusi wavho wa tsini Zelda nga murahu ha musi vho amba na vho ramafhungo kha Nelson Mandela Foundation
Zelda La grange o bebiwa kha ḽa AFrika Tshipembe nga tshifhinga tsha muvhuso wa tshiṱalula. Musi atshi ṱhaphudza pfunzo dzawe o mbo ḓi humbela mushumo kha ofisi dza presidenthe. Ambo ḓi ṋangiwa nga vho- Mandela vhone vhaṋe vha saathu notha uri avhe atshi khou shuma. Ono pfufhiwa lunzhi nga mulandu wawe wa u shumesa a tshi khou itela vho-Nelson Mandela.

Nga ṅwedzi wa Fulwi nga dzi 19 2014 o gannḓisa bugu yawe yo no pfi “good morninga, Mr Mandela” nahone nga ṅwedzi wa Ṅyendavhusiku 2014 ha pfi bugu yawe ndi yone yo rengisesaho na kha ḽa Brazil nga 2015. Zwa zwino u shuma u langa kha tshiimiswa tsha mufumakadzi wa u thoma. U isa phanḓa na u takadza vhathu musi atshi khou tshimbila tshi amba nga ha vhutshilo hawe zwine zwa ṱuṱuwedza vhaṅwe.

“ndo funa muhumbulo wa democracy na tshitshavha tshine tsha vha tsho vhofholowaho hune vhathu vhoṱhe vha nga dzula vhoṱhe nga lufuno na pfano na u eḓena. Ndi muhumbulo une nda u funa u tshila na u u swikelela. Fhedzi arali u muhumbulo une nda nga fanela u fela wone ndo ḓi ugisela.” ~ Nelson Mandela