Madiba le Mothusi wa Gagwe Zelda La Grange

© Dr Peter Magubane
Madiba le mothusi wa gagwe Zelda la Grange morago ga kopano ya bobegadikgang kwa Nelson Mandela Foundation.
Zelda la Grange o belegwe ka motsi wa Afrika Borwa ya tlhaolele. Morago ga go fetsa dithuto tsa gagwe tse kgolwane o ne a batla tiro mo kantorong ya tautona ya ntlha ya temokrasi. O ne a tlhophiwa ke Mandela ka sebele ka 1999 go tswelela go mo direla morago ga go latlhela seditse. O nêilwe dikabô ke mekgatlho e le mmalwa ka ntlha ya boinêêlô le tirelo ya gagwe go moswi Nelson Mandela.

Ka Seetebosigo 19 2014 o ne a gatisa buka ya tsa botshelo jwa gagwe e gotweng “Good Morning, Mr Mandela” mme ka Sedimonthole 2014 buka ya gagwe e ne ya begwa fa e le ’E E Rekisitseng Go Gaisa Ya Ngwaga’ mo Afrika Borwa le ka 2015 kwa Brazil. Ga jaana o dira jaaka Morotloetsi wa First for Women Foundation. O tswelela go kgothatsa batho ka dipuo tsa thotloetsô a arogana ka ga maitemogêlô a botshelo jwa gagwe.

“Ke tlhokometse ka lorato kakanyo ya setšhaba sa temokrasi se se gololosegileng mo go sona botlhe ba tshelang mmogo ka kutlwano le ditshono tse di lekalekanang. Ke kakanyo e ke solofelang ke tla e tshela le go e fitlhelela. Fela fa go tlhokega, ke kakanyo e ke ipaakanyeditseng go e swela.” ~ Nelson Mandela