I-Biography kaDokgodere Peter Magubane

UDokgodere uPeter Magubane ,omthathi nthombe owaziwa iphasi loke zombelele,wabelethwa nge 18 zakaTjhirhweni 1932 endaweni yange Vrededorp wakhulela eSophiatown, ithando lakhe lokuthatha iinthombe, lithome lokha uyise , othengisa iinthelo amthengela i-camera ye-Kodak Brownie lokha asese msanyana we skolo . Umsebenzakhe wokuthatha iinthombe, uthome lokha iSewula Africa isalwelwa ukuthola idemokhrasi.

Ukobana uDokgodere Peter Magubane athome ukuthatha iinthombe ngokusemthethweni kwathoma ngonyaka ka -1955 ngemva kobana, i-Drum magazine imqatjhe njengomtjhayeli, nesthunywa. Msinya ngemva kwalokhu bambawa bona asebenze njenge-darkroom assistant kaJurgen Schadeberg. Umsebenzi wakhe wokuthoma omkhulu kwakukobana ayokuthatha iinthombe emhlanganweni we-African National Congress.

Wasebenzisa i-camera yakhe ukuthatha iinthombe zenzenzakalo, nemitlhago yabantu abanzima beSewula Africa, ngeskhathi sebandlululo. IInthombesi zafinyelela kibabikindaba bephasi, batjengisa, ukungaphathwa kuhle kwabantu ebekwenzeka eSewula Africa ngesikhatheso. Le yindatjana yendoda eyikakaramba eyaziswa ubuhlungu khulu kobana ezinye iinthombe zakhe, zange zikgone ukubonwa babikindaba bephasi, ngombana ipholisa lamkatelela bona aqalise i-camera yakhe ngelangeni, kunokobana lona ipholiselo lamphula ipumulo.

UPeter waye lapho nge-camera yakhe athatha iinthombe lokha nakwenzeka imitjhagalo yokungafuni amapasa , ukuvuka ko Umkhonto we Sizwe , ukubotjhwa kuka Nelson Mandela i-the Rivonia Trail ,ukuqothwa kwe-ANC, imitjhagalo yeSharpville,ukuvuka kwehlangano yaka Steve Biko i-Black Consiousness Movement , i- the Soweto uprisings emtjhagalweni wabafundi weSoweto wazisa abafundi abatjhagalako bona “ umtjhagalo ngaphandle kwencwadi ezibufakazi ezisemthethweni akusimtjhagalo “ umvuzo wokuzifaka emgurugurwini yeSoweto le kwabakubonyana umzakhe utjhiswe ,kwase kwathi yena wabotjhwa amalanga ayi -123 nabanye ababikindaba bebala elinzima.

Ukufaka kwakhe isibawo kwango -1955 kokobana abeyilunge le-all white photographic Society of South Africa saliwa.Umthathi nthombe we-Drum lo wabese uzitlamela i-non racial progressive Photographic Society. Ngonyaka ka-1961 uDokgodere Magubane wabangumthathi ‘nthombe wokuthoma eSewula Africa ukobana abenomqaliso wakhe.

Abaqatjhi bakhe e- the Rand Daily Mail bamakhela ilawu lakhe elinzima (-darkroom) ayedwa Imithetho yeSewula Africa yaskhatheso beyingamvumeli bona angahlanganyela kanye namakhuwa e (-darkroom) yinye .Waye ngumthath’nthombe wokuthoma ephephandabenelo begodu wasebenza khona kuthoma ngonyaka ka-1967 kuya ngonyaka ka-1980. Lokhu kuhlanganisa neminyaka emihlanu ajanyiswa ngayo kusukela ngonyaka ka-1975. Ngeskhathesi wahlala yedwa ahlukaniswe nezinye iimbotjhwa amalanga ayi-98 begodu wabotjhwa iinyanga eziyi-6 ngetrongweni.

UDokgodere Magubane ngeskhatheso watlhoriswa, wabetjhwa, wavela iinlonda ezibangwa kumtjhogwa ngegezi, wabanjwa iskhathi eside ahlohlwa ngemibuzo. Bamdubula amahlandla amasumi alikhomba engcwabeni womunye umfundi eNatalspruit. Waqeda amalanga ayi-586 ku-solitary confiment / ahlezi ngokuhlukaniswa nezinye iimbotjhwa ngonyaka ka-1969. Wafihlela amapholisa i-camera yakhe, bekayifihla ebhayibelini ekhitjhwe iimpapiri ngaphakathi kwe bhajakhe, ebhodleleni lebisi. Namtjhana ngaphakathi koburotho.Bekenza Inga udla uburothobo lokha nakathatha iinthombe.

Waqitha iskhati eLondon ekuthomeni kweminyaka yabo -1960 wasebenzela i-Time magazine phakathi konyaka ka -1978 newaka -1980. Wakhe wahlala ne-New York kusukela ngonyaka ka-1980. Ukhe wasebenzela ama-publications afana ne- National Goegraphic , Life, New York Times, Washington Post, Paris, Match and Sports Illustrated. I-The United Nations nayo kheyaba ngenye yamakgwebo akhe wawasebenzela.

Ukuzihlanganisa no Nelson kanye no-Winnie Mandela ngezomsebenzi, nokubamkhozabo kwathoma ngeminyaka yabo-1950. Bekamthathi nthombe kaMadiba osemthethweni kusukela ngeskhathi aphuma ejele kuzekwaba kulokha athoma ukuba nguMongameli. UDokgodere Magubane watjhuda iindaba zokuninana ngobutjhaba, nendawo ekwenzakala lokha kubanetjhuguluko eSewula Africa ingena kudemokhrasi.Wabese ujika ubeka ilihlo lakhe ekuthatheni iinthombe ngamasiko weSewula Africa etja.

Uthi ukuhlonitjhwa kwakhe okukhulu kwabalokha athola i-South African Order of Meritorous Service Silver class ii, ayinikelwa nguNelson Mandela. Udume ngokubeka i-camera yakhe ngeqadi ukujamisa ukubulawa kwabantu. Ngalokhu wanikelwa unongorwana we-Professional Photographic Association Humanistic Award. Wabamuntu wokuthoma onzima weSewula Africa ukuthumba unongwarana we-Press Photo of the year ngonyaka ka1958. Unama-Doctorate wokuhlonitjhwa alithoba begodu wanikelwa unongorwana we-Cornel Cappa Lifetime achievement award ebuya e-international centre of photography ngale nge-New York.

Abanye abanongorwana kubalwa i- Robert Capa Award, the Special Missouri Honor Medal yomsebenzi ohlukileko ebubikindabeni,wathola nonongorwana i- Martin Luther King Luthuli Award, a Lifetime Achievement Award, ebuya e-the Mother Jones Foundation ne- Leica Cameras, ne-Fellowship ebuya e-Hopkinson School of Journalism and Cultural Studies ebuya e-Univesithi ye- Wales.Abonongorwana abathola ekhayapha kubalwa i- excellence in journalism, ayinikelwa ngu Walter Cronkite esekelwe ngokwemmali yi- Stellenbosch Farmers’ Winery.

UDokgodere Magubane usekhe waqalisa kabili ikhulu/-100 lenthonjana zakaNelson Mandela. Emhlanganweni we- United Nations e- Poland, lapha umqaliso wavulwa khona nguMongameli walokha we Polish, u Lech Walesa. Umqaliso wesibili uzokubanjwa ngezi 1 zakaVelabahlinze ukufika ngezi -30 zakaKhukhulamungu -2008 e- Nelson Mandela Gateway eya e-Robben Island.Iinthombezi zazisiphiwo esibuya kuDokgodere Magubane apha i- Nelson Mandela Foundation.