U-Peter Magubane ngo-Desmond Tutu ngo-1986

© Roger de la Harpe

Sebenzela Ukuthula

U-Peter Magubane mumuntu wobukghwari obupheleleko begodu uzifunyanele ukuhlonitjhwa okukhulu kweentjhabatjhaba. Eenthombeni zaka-Peter begade zisetjenziselwa ukwazisa abantu abanengi ngokubanzi mayelana nerekhodi lezinga eliphezulu lalokho okwenzakalako ngendlela ehle kodwana ebuhlungu kanye neyahlukanisa indawo ngendlela elimaza umkhumbulo yevukelambuso ukusuka ngomhlaka-16 kuMgwengweni 1976.

Ukusukela lapho umonakalo endawenethu wangenelela khulu begodu sisehlekeleleni engalinganisekiko. U-Peter usipha soke ithuba lokubona bonyana lokhu kunje begodu mhlambe sikhasikinyeka besithathe igadango esingakghona ukulithatha ukusiza bonyana sigirize ibandlululo begodu siqinisekise izehlakalo ezigadangiswe ngu-Peter Magubane azisaphindi zenzeke godu enarhenethu. Sebenzela ubulungiswa begodu khona njalo usebenzele ukuthula.