U-Peter Magubane ngo-Desmond Tutu ngo-1986

© Roger de la Harpe

Sebenzela Ukuthula

U-Peter Magubane mumuntu wobukghwari obupheleleko begodu uzifunyanele ukuhlonitjhwa okukhulu kweentjhabatjhaba. Eenthombeni zaka-Peter begade zisetjenziselwa ukwazisa abantu abanengi ngokubanzi mayelana nerekhodi lezinga eliphezulu lalokho okwenzakalako ngendlela ehle kodwana ebuhlungu kanye neyahlukanisa indawo ngendlela elimaza umkhumbulo yevukelambuso ukusuka ngomhlaka-16 kuMgwengweni 1976.

Ukusukela lapho umonakalo endawenethu wangenelela khulu begodu sisehlekeleleni engalinganisekiko. U-Peter usipha soke ithuba lokubona bonyana lokhu kunje begodu mhlambe sikhasikinyeka besithathe igadango esingakghona ukulithatha ukusiza bonyana sigirize ibandlululo begodu siqinisekise izehlakalo ezigadangiswe ngu-Peter Magubane azisaphindi zenzeke godu enarhenethu. Sebenzela ubulungiswa begodu khona njalo usebenzele ukuthula.

UDesmond Tutu

Ngomunye wenkutana ezithandwa khulu zeSewula Africa, uDesmond Tutu waziwa khulu ngokulwela amalungelo wabantu begodu ngonyaka ka-1984 wathum...more